Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Information om störande fåglar

Vilda fåglar uppskattas av många människor, medan andra upplever fåglarna som ett problem. Det är oftast måsar, kajor och duvor som uppfattas som störande på grunda av att de bygger bo på balkonger, smutsar ned balkonger eller att de skränar. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas.

Kan fåglar vara en olägenhet?

En olägenhet enligt Miljöbalken är en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten.

Fastighetsägarens ansvar

Det är enligt Miljöbalken (9 kap) fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det finns risk eller olägenhet för människors hälsa. Den som är fastighetsägare bär därför huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar och måste skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur.

Du som bor i hyreshus och blir störd av fåglar ska därför i första hand vända dig till fastighetsägaren.

Åtgärder mot oönskade fåglar

Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet. Efter upprepade misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant att söka sig på annat håll.

  • Samarbete gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.
  • Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller liknande vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar. Vid behov kan du ta hjälp av ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial genom att hålla gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar och försök få bort fjolårsbon och årets påbörjade bon innan äggläggningen.
  • Om fåglarna kommit igång med bo byggandet återstår borivning.
  • Rensa tak och hängrännor från påbörjade bo. En översyn bör ske varje vecka eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon under häckningsperioden. Nedrivning av bona är endast tillåtet innan själva äggläggningen. Borivning är ofta ett bra sätt att störa häckningen på och få fåglarna att söka sig någon annanstans.
  • Informera dem som bor i ditt hus om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

Exempel på metoder för att avskräcka fåglarna

Ögonatrapper: Ögonatrapper går att göra själv. En cirkelrundplatta med en diameter på ca 1 decemeter. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på så sätt efterlikna ett rovdjur.

Skrämselballonger: Färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.

Reflekterande remsor och blåa band, skyltar: Det sägs att skator skyr blå färg, så det sägs att blåa band kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger i från sig ett ljud i vinden. Uppsättning av roterande, störande skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt). Vid barns lekplats/sandlåda sätt band/remsor på ett parasoll.

Leksaksormar: Placera leksaksormar inom synhåll och ganska nära den plats fåglarna brukar sitta/vara. Flytta dessa dagligen eftersom fåglarna annars genomskådar tricket.

Rovfågelsiluetter: Skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar verandor etc.

Uvbulvaner: Finns att köpa i många jaktbutiker och fiskebutiker. Dessa kan placeras på huset.

Eventuell avgift vid störningsanmälan

Miljönämnden bedömer vid inkommen störningsanmälan om det finns en risk eller olägenhet för människors hälsa. Enligt 9 kap 3§ Miljöbalken kan fastighetsägaren bli förelagd att vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheten för människors hälsa.

Miljönämnden kan vid behov av inspektioner ta ut en avgift för det handläggningsarbete som läggs ner på ärendet.

Sidan uppdaterad 2017-02-13 av