Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Industriområde i Bu

Behov att ändra och upphäva vissa delar av detaljplan för industriområde i Bu har uppstått på grund av planerad vägdragning.

Planområdet ligger i Bu, strax söder om Sixten Jernbergs museum, i Limedsforsen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ny dragning av riksväg 66. I samband med detta läggs bestämmelse för befintlig avloppspumpstation samt lokalgata till. Utanför industriområdet upphävs gällande plan som reglerar bostadshus och parkmark.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2015.

Planen vann laga kraft 2015-06-24

Planhandlingarna består av följande:

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Sidan uppdaterad 2015-06-25 av