Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Fjällbäcken

Syftet med planförslaget är att möjliggöra exploatering av 37 nya tomtplatser för bostäder i 1 till 2 våningar. Planområdet är beläget i södra Lindvallen, öster om Hemfjällsvägen i höjd med liften Express 303.

 

Granskningsförslaget består av följande handlingar:

 

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-KartaPDF

DagvattenutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Kartering av myrmarkPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 12 Februari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2016.433 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          anna.ljungberg@malung-salen.se             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin


Sidan uppdaterad 2018-01-19 av