Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Lift vid Stöten mitt

Ett förslag till Detaljplan för Lift vid Stöten Mitt har tagits fram för att kunna legalisera befintlig lift samt att kunna fastighetsreglera i och utanför planområdet.

Planområdet ligger vid Stötens centrum, vid Vattufjäll och BRF Stöten Mitt. Området där liften idag står ändras från hotell till skidbacke med lift i detta förslag till detaljplan.

I planändringen regleras så att det område med parkeringar som i dag används av Vattufjäll kan läggas till Stöten fastighets ABs fastighet.


Planförslaget handläggs med enkelt planförfarande, vilket betyder att om samtliga sakägare godkänner förslaget kommer förslaget gå direkt till antagande. Om förslaget

inte godkänns inleds en granskningsperiod på två veckor direkt efter samrådstidens slut.

Planförslaget har varit utställt för samråd 4 december 2014 - 16 januari 2015.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GrundkartaPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.


hhhh

Sidan uppdaterad 2017-12-08 av