Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Nissvägen , Östra Utsjö 39:7

Planområdet är beläget i Grimsmyrheden ca 1,5 km sydväst om centrala Malung.

Planens syfte är att möjliggöra bostad- och småindustri på ett område som idag är planlagt som grönområde.

Området är bebyggt med en förrådsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast  17 december 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.515 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                            eller till e-post:       Stadsbyggnadskontoret                                                      plan@malung-salen.se                  Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                                Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                                   Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2019-11-20 av