Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Stöten - Mitt i pisten

Ändring av del av detaljplan för Stöten - Mitt i Pisten, innebär att fastighetsindelning utgår från gällande detaljplan, för att möjliggöra en uppdelning i två fastigheter. Den totala byggrätten för kvarteret kommer vid en uppdelning att fördelas lika mellan fastigheterna. Planändringen medför ingen ökning av den totala byggrätten jämfört med gällande detaljplan.
 

 

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

 

SamrådsinformationPDF

Plankarta m planbeskrivningPDF


 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 19 Februari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017.572 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                 eller till e-post:  Stadsbyggnadskontoret                                          anna.ljungberg@malung-salen.se             Malung-Sälens kommun                                           
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
 782 21 Malung                                                        Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2018-01-25 av