Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Tomt Eriks väg

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bebyggelsekvarter väster om Vikhansvägen samt komplettera med ytterligare ett bostadskvarter sydost om Vikhansvägen, i anslutning till Elljusvägen.

Detaljplaneförslaget medger ca 17 nya tomtplatser väster om Vikhansvägen samt ca 4 nya tomtplatser i den södra delen.

 

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

 

SamrådssinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GrundkartaPDF

VA-kartaPDF

IllustrationskartaPDF

DagvattenkartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

 

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 2 februari 2018. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:450 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                eller till e-post: Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                              Malung-Sälens kommun                                           
Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:  
782 21 Malung                                                        Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2018-01-30 av