Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Trollbäcken Mitt vid Lavenliften

Möjlighet till ny bebyggelse i Trollbäcken vid Hundfjället avses skapas genom en utökning av gällande detaljplan för Trollbäcken Mitt. Den nya planen får namnet Trollbäcken Mitt vid Lavenliften, då området utökas mot liftområdet i väster.

Planområdet ligger ca 700 m väster om Hundfjällscenter.

Planens syfte är att ersätta den byggrätt om ca 280 bäddar som försvann när planläggning för ny lift och pist väster om aktuellt område gjordes. Planförslaget ger även möjlighet till ytterligare 60 bäddar jämfört med den gällande planen. Syftet med planförslaget är också att göra strukturen i området anpassad efter dagens förhållanden.


Planförslaget var utställt för samråd 25 mars- 27 april 2015 samt granskning 16 januari - 8 fabruari 2016. Planförsaget är nu aktuellt för granskning 2.


Planförslaget består av följande handlingar:

GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 11 augusti 2017. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS/2015:57 vid ett yttrande.

 Du kan skicka ditt yttrande till:                                eller till e-post:
 Stadsbyggnadskontoret                                          stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se
 Malung-Sälens kommun                                         
 Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:
 782 21 Malung                                                        Tomas Johnsson

Sidan uppdaterad 2017-07-14 av