Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Bidrag till kulturföreningar

Riktlinjer för Malung-Sälens kommuns bidrag till ideella kulturföreningar.
Kultur- och fritidsnämnden vill med bidrag till kulturföreningar främja föreningslivets mångfald i hela kommunen samt stimulera till deltagande i och upplevelser av olika kulturformer. Föreningsverksamheter som främjar livskvalité och stärker folkhälsoarbetet i kommunen ska stimuleras.

Kultur- och fritidsnämnden ser helst att sökande förening beaktar kommunens verksamhetsmål.
Dessa mål kan sammanfattas i begreppen:

 • Hållbar tillväxt
 • Kompetens
 • Kvalitet
 • Demokrati  

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar är ett ekonomiskt verksamhetsstöd till kultur- och hembygdsföreningar verksamma inom i Malung-Sälens kommun. Bidraget ska stötta föreningars verksamheter på årsbasis och söks senast den 31 oktober. Bidraget fördelas av kultur- och fritidsnämnden i februari månad nästkommande år.  

Arrangemangsbidrag till kulturföreningar är ett ekonomiskt arrangemangsstöd till kultur- och hembygdsföreningar verksamma i Malung-Sälens kommun. Bidraget ska stötta föreningars arrangemang och kan sökas löpande över hela året, dock i god tid innan arrangemangets start. Arrangemangen ska vara offentliga och öppna för alla. Bidraget fördelas av förvaltningschef i samråd med kulturutvecklare,
med en återkoppling till kultur- och fritidsnämnden.  

Villkor för att erhålla bidrag:  

 • Föreningen ska verka för kultur- och/eller hembygdsintressen
 • Föreningen ska arbeta och utvecklas demokratiskt samt vara öppen för alla
 • Verksamhet som främjar barn o ungas intresse för kultur o/eller hembygd uppmuntras  

Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras på särskild blankett och ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter, post- eller bankgiro och namn på styrelsemedlemmar
 • Uppgift om antal medlemmar, medlemsavgift och eventuell föreningslokal
 • Aktuella stadgar och organisationsnummer ifrån skatteverket
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande år
 • Förteckning över andra sökta/erhållna bidrag från Malung-Sälens kommun och/eller från andra
 • Sökt belopp och motivering  

Ansökan om arrangemangsbidrag ska göras på särskilt blankett och ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter, post- eller bankgiro samt namn på föreningsansvarig/a för det aktuella arrangemanget
 • Sökt belopp och motivering, med en kort beskrivning av arrangemanget
 • Förteckning över andra sökta/erhållna bidrag till arrangemanget
 • Vid marknadsföring ska det framgå om arrangemang har stöd från kulturförvaltningen
  och då ska Malung-Sälens kommuns logga finnas med på affischer och i annonser  

Kultur- och fritidsförvaltningen ska regelbundet kommunicera med de bidragssökande föreningarna för rådgivning, för att söka samarbete och för att följa upp hur bidragen använts.

Ansökan om verksamhetsbidragWord
Ansökan om arrangemangsbidragWord

Sidan uppdaterad 2015-01-29 av