Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Bidrag till kulturföreningar

Riktlinjer för Malung-Sälens kommuns bidrag till ideella kulturföreningar.
Kultur- och fritidsnämnden vill med bidrag till kulturföreningar främja föreningslivets mångfald i hela kommunen samt stimulera till deltagande i och upplevelser av olika kulturformer. Föreningsverksamheter som främjar livskvalité och stärker folkhälsoarbetet i kommunen ska stimuleras.

Kultur- och fritidsnämnden ser helst att sökande förening beaktar kommunens verksamhetsmål.
Dessa mål kan sammanfattas i begreppen:

 • Hållbar tillväxt
 • Kompetens
 • Kvalitet
 • Demokrati  

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar är ett ekonomiskt verksamhetsstöd till kultur- och hembygdsföreningar verksamma inom i Malung-Sälens kommun. Bidraget ska stötta föreningars verksamheter på årsbasis och söks senast den 31 oktober. Bidraget fördelas av kultur- och fritidsnämnden i februari månad nästkommande år.  

Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras på särskild blankett och ska innehålla:

 • Kontaktuppgifter, post- eller bankgiro och namn på styrelsemedlemmar
 • Uppgift om antal medlemmar, medlemsavgift och eventuell föreningslokal
 • Aktuella stadgar och organisationsnummer ifrån skatteverket
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan och budget för kommande år
 • Förteckning över andra sökta/erhållna bidrag från Malung-Sälens kommun och/eller från andra
 • Sökt belopp och motivering   

Kultur- och fritidsförvaltningen ska regelbundet kommunicera med de bidragssökande föreningarna för rådgivning, för att söka samarbete och för att följa upp hur bidragen använts.

Sidan uppdaterad 2018-12-27 av