Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Bidrag till studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden vill med bidrag till studieförbunden främja det viktiga folkbildningsarbetet samt stimulera till invånarnas deltagande i och upplevelser av olika kulturformer i hela kommunen.

Fokus läggs på ökad livskvalitet och stärkt folkhälsoarbete i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden ser helst att sökande studieförbund beaktar kommunens verksamhetsmål.
Dessa mål kan sammanfattas i begreppen:

 • Hållbar tillväxt
 • Kompetens
 • Kvalitet
 • Demokrati

Kommunens bidragsregler för studieförbunden följer Folkbildningsrådets tidigare rekommendationer där bidragen fördelas som grundbidrag (70%), volymbidrag (15%) och målgruppsbidrag (15 %).  

Grundbidraget fördelas till respektive studieförbund utifrån deras relativa andel av föregående års totala anslag. Volymbidraget beräknas efter deltagartimmar under det senast redovisade verksamhetsåret.
Alla verksamheter räknas in i underlaget:

 • Studiecirklar
 • Kulturprogram
 • Övrig folkbildningsverksamhet  

Målgruppsbidraget riktas mot särskilda målgrupper:

 • Kortutbildade
 • Deltagare med funktionshinder
 • Invandrare enligt Folkbildningsrådets definition

Fördelningen beräknas efter deltagartimmar under det senast redovisade verksamhetsåret.  

Stöd till studieförbunden är ett ekonomiskt verksamhetsbidrag till studieförbund verksamma inom Malung-Sälens kommun. Bidraget ska stötta studieförbundens verksamheter på årsbasis och söks senast den 31 oktober. Bidraget fördelas av kultur- och fritidsnämnden i februari månad nästkommande år.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för bra kommunikation med studieförbund med verksamhet i kommunen.
Ett utvecklat samarbete är viktigt och ska prioriteras. Verksamhet som främjar barn och ungas intresse för kultur och/eller hembygd ska särskilt uppmuntras.
Kultur- och fritidsförvaltningen ska årligen kommunicera med de bidragssökande studieförbunden för att söka samarbete och bidra till att kontakter med kulturföreningar knyts.

Vid marknadsföring ska det framgå om arrangemang har stöd från kultur- och fritidsförvaltningen och då sk Malung-Sälens kommuns logga finnas med på affischer och i annonser.

Ansökan om stöd till studieförbund ska göras på särskild blankett och ska innehålla följande handlingar från senast avslutat verksamhetsår:  

 • Kontaktuppgifter för verksamhetsansvarig i Malung-Sälens kommun, plus- eller bankgiro
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse från senaste årsmötet
 • Förtydligande redovisning för verksamheten i Malung-Sälens kommun
 • Studieförbundens verksamhetsregister, den så kallade STUV-listan
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Ansökan om studieförbundsbidragWord

Sidan uppdaterad 2015-01-29 av