Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Besparingar på 16,5 miljoner

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste möte beslutades det enhälligt om ett första besparingsprogram som på sikt ska minska de sammanlagda kostnaderna för kommunen med minst 16,5 miljoner kronor per år.

Besparingar ska minska kostnadsökningar

Malung-Sälens kommunledning vill säkra framtida resurser till välfärden. För att lyckas med detta måste det till en generell återhållsamhet vad gäller utgiftsökningar och en effektiv kommunal verksamhetsförvaltning.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste möte beslutades det enhälligt om ett första besparingsprogram som på sikt ska minska de sammanlagda kostnaderna för kommunen med minst 16,5 miljoner kronor per år.

- Vi behöver anpassa kostnaderna till de lägre skatteintäkter som vi får på grund av kommunens minskade befolkning. Kostnadsökningarna har blivit större än vad den kommunala ekonomin tål, vilket gör det nödvändigt att ta beslut om ett besparingsprogram. Om det är både den politiska majoriteten som oppositionen överens, säger kommunalrådet Kurt Podgorski.

Malung-Sälens kommun uppvisar inom många områden lysande resultat. Nyligen visade exempelvis en rapport från SKL att kommunen hamnade på en hedrande andraplats i landet vad gäller grundskolan. Andra mätningar visar att kommunen har en individanpassad äldreomsorg i toppklass, och även inom många andra områden lyfts kommunen fram som ett positivt exempel. För att även i framtiden säkra att det finns resurser till välfärden är det dock nödvändigt att den kommunala organisationen och ekonomin är anpassad efter dagens verklighet.

I längden ohållbart

Kommunens samlade nettokostnader för driften uppgår till cirka 584 miljoner kronor per år. Kostnadsökningarna inom de kommunala verksamheterna har varit och är allt för stora. Detta är i längden ohållbart. Befolkningsunderlaget har över tid minskat vilket resulterar i lägre skatteintäkter. Det föds för få barn i kommunen och antalet äldre som behöver olika former av stödinsatser blir allt fler. Trots dessa ändrade förutsättningar vad gäller kommunal service har den kommunala organisationen inte minskat i omfattning. Ovanstående har bidragit till att verksamheterna under 2014 redovisar ett underskott mot budget på i storleksordningen 23 miljoner kronor.

De prognoser som gjorts visar att det nu är nödvändigt att sätta in ett antal åtgärder för att komma till rätta med utgiftsökningarna för att trygga framtida resurser till välfärden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat om ett besparingsprogram som i ett första steg ska minska kostnaderna med minst 16,5 miljoner kronor per år.

- Det är ett förhållandevis ”mjukt” första besparingsprogram som vi har tagit beslut om. Vi behöver dock minska våra kostnader med minst fyra procent vilket vi vill uppnå med det här beslutet, säger kommunalrådet Kurt Podgorski.

Besparingsprogram

Besparingsprogrammet innebär följande:

  • Kommunen har idag kostnader för timanställda (vikarier och korttidsanställda) på cirka 30 miljoner kronor per år (233 000 timmar). Kostnaderna för timanställda ska minskas med minst fem miljoner kronor per år, vilket innebär att det kommer att sparas in på vikarier i verksamheterna.

  • En arbetsgrupp kommer att se över kommunens samlade kostnader för lokaler. Dessa ska minska med minst tre miljoner kronor per år.

  • Kommunens kostnader för pappers- och kopieringskostnader ska minska med en halv miljon kronor per år. De totala kostnaderna för detta uppgår till cirka två miljoner kronor per år.

  • De samlade rese-, kurs- och konferenskostnaderna ska ses över och minska med en miljon kronor per år. De samlade kostnaderna inklusive bilersättningar uppgår i dag till cirka 5,5 miljoner kronor. I stället ska ökade satsningar göras på ökad internutbildning i egen regi, utbildning på hemmaplan och ett ökat antal ”resfria” möten (videokonferenser).

  • De samlade kostnaderna för internservice ska minska med två miljoner kronor per år. De totala kostnaderna, exklusive kosten, uppgår i dagsläget till 58 miljoner kronor. I stället ska kommunen hitta möjliga former för samverkan med andra kommuner.

  • Kostorganisationen kommer att ändras för att spara fyra miljoner kronor per år. I dag uppgår kostnaderna per år till cirka 35 miljoner kronor. Kommunen har sammanlagt 14 tillagningskök vilka kan komma att bli färre framöver.

  • Kommunens kostnader för olika former av bidrag och stöd till föreningar uppgår i dag till mer än tio miljoner kronor. Kostnaden ska minskas med en miljon kronor per år samtidigt som stödet ska prioriteras till organisationer och föreningar med verksamhet för barn och ungdomar.

Ovanstående punkter ska resultera i besparingar på sammanlagt 16,5 miljoner kronor. Utöver detta planeras ett antal kompletterande åtgärder för att minska kostnaderna.

Avtalslösningar

Kommunen har 174 personer anställda som är 60 år eller äldre. En särskild arbetsgrupp kommer att tillsättas för att ta fram kompletterande avtalslösningar som alternativ till varsel. Det gäller exempelvis erbjudanden om pensionslösningar, utbildning eller avgångsersättningar.

Kommunen kommer också att minska det årliga driftsbidraget till Turistbolaget, och Malungshem får i uppdrag att utarbeta en strukturplan för en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Skog- och markförvaltningen kommer att ses över samtidigt som arbetet intensifieras vad gäller försäljning av tidigare bestämda tomter, mark och fastigheter.

Ovanstående besparingar är nödvändiga för att kommunen fortsatt ska hålla en hög nivå inom kärnverksamheterna men även ha råd att gör ett antal satsningar, exempelvis intensifiera bredbandsutbyggnaden och satsa på Västerdalsbanan för godstransporter (virkesterminal i Malungsfors).

Sidan uppdaterad 2015-05-04 av