Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Flyktingsituationen i kommunen

Totalt bor det för närvarande, förutom ensamkommande barn, cirka 400 asylsökande i Malung-Sälens kommun. Flyktingsituationen har skapat ett hårt tryck i Dalakommunerna, främst avseende ensamkommande barn och boendefrågan.

Lägesbild av flyktingsituationen i kommunen

Många flyktingar söker sig just nu till Europa. Sveriges myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.

Enligt Migrationsverket var det den 11 november sammanlagt 6 400 inskrivna asylsökande i Dalarna. Flyktingsituationen har skapat ett hårt tryck i länet främst avseende ensamkommande barn och boendefrågan.

För att möta den uppkomna situationen startade Länsstyrelsen Dalarna i början av månaden en samordningsstab för att arbeta med flyktingfråganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i länet. Staben arbetar med att samverka med aktörer i länet, inventera informationsbehov, uppdatera lägesbilden, kartor samt kontaktinformation för boendeplatser.

Landshövdingen har även samlat kommunal och regional ledning i Dalarna för att tydliggöra läget och föra en dialog kring det gemensamma ansvaret.

Migrationsverkets asylboende

När den asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Vanligast är att Migrationsverket genom en direktupphandling hyr boenden av privata leverantörer, exempelvis ett tidigare hotell, vandrarhem eller stugbyar där kost, logi och annat praktiskt sköts av leverantören.

I Malung-Sälens kommun öppnade i december 2014 det första asylboendet i Skinnargården i Malung.öppnas i nytt fönster Antalet boende på Skinnargården uppgår i dagsläget till 207 personer.

I oktober avgjordes en ny upphandling av Migrationsverket och det blev då klart att Andria-Huset i Malungöppnas i nytt fönster blir ett asylboende med plats för 140 boende. Reparationsarbeten pågår i fastigheten och det är inte känt när de första boende kan komma att flytta in.

Sedan oktober bor det cirka 60 asylsökande i Lima stugby, Limedsforsen. Dessutom har Migrationsverket tecknat avtal med två ytterligare anläggningar runt Malung med totalt cirka 80 platser. Kommunen har även upplåtit 54 platser i ett så kallat evakueringsboende (se nedan).

Totalt bor det således för närvarande, förutom ensamkommande barn, cirka 400 asylsökande i kommunen. Kommunen känner till att det även finns andra privata leverantörer av boenden i kommunen som varit i kontakt med Migrationsverket. Antalet asylboende i kommunen, bland annat ifall Andria-Huset blir färdigställt, kan framöver komma att uppgå till drygt 550 personer, varav många även är familjer med barn.

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. Kommunen har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola.

De flesta asylsökande kommer idag från Syrien, Afghanistan och Irak, men även från Eritrea och Somalia.

Ensamkommande flyktingbarn

Alla kommuner i Sverige tar idag emot ensamkommande flyktingbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Antalet barn baseras på kommunens storlek. Malung-Sälens kommun har ett avtal med Migrationsverket om 24 platser för ensamkommande flyktingbarn i år. Malung-Sälens kommun har ett HVB-hem (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar.

Det stora antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige har inneburit att kommunen genom anvisning från Migrationsverket fått ta emot ytterligare cirka 16 barn, alltså totalt 40 barn. Kommunen ansvarar även för 15 ensamkommande barn som idag bor i andra kommuner.

Enligt Migrationsverkets prognos behövs det nästa år totalt 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn. För Dalarnas del handlar det om 1 469 barn, vilket innebär att Malung-Sälens kommun under nästa år med stor sannolikhet kommer att behöva ta emot fler ensamkommande barn utöver det fördelningstal som idag används när barnen placeras runt om i kommunerna.

Det är kommunen som har ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnens boende, omvårdnad, skola och fritidsaktiviter, som är av stor betydelse för ungdomarnas fortsatta utveckling och möjligheter i Sverige. Det är en socialsekreterare som utreder och fattar beslut som rör barnen utifrån socialtjänstlagen. Migrationsverket utreder om barnen har skäl att få stanna i Sverige. Migrationsverket betalar alla kostnader för de ensamkommande barnen.

Evakueringsboende

Malung-Sälens kommun fick, liksom övriga kommuner i landet, i början av november en förfrågan från Migrationsverketöppnas i nytt fönster om att öppna ett så kallat evakueringsboende.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Evakueringsboende fungerar som sovplats vid en akut situation i upp till sju dygn innan Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende. Det kan vara allt från idrottshallar till skolor och liknande. Kommunen ansvarar för driften av boendet, till exempel mat, sängutrustning, städning och personal. Migrationsverket har i övrigt samma ansvar för dessa boenden som för andra tillfälliga boenden.

Migrationsverket står för resan till boendet och för resan till det nya boendet i Migrationsverkets regi. Kommunen får statlig ersättning för kostnader i samband med evakueringsboende.

När kommunen fick förfrågan från Migrationsverket kunde man med kort varsel ställa i ordning campingen i Malung som evakueringsboende.öppnas i nytt fönster Där bor det i dagsläget 54 personer. Kommunens krisledningsnämnd har tagit beslut om att avveckla campingen som evakueringsboende, och i stället förbereda iordningsställandet av evakueringsboende med upp till 100 platser. I dagsläget är det inte bestämt var boendet ska ligga.

Personer med uppehållstillstånd

En kommun kan skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, som skyddsbehövande eller av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, samt deras anhöriga. Överenskommelsen kan omfatta mottagande under ett eller flera år.

Det är länsstyrelserna som träffar överenskommelser med kommunerna i respektive län om platser för mottagande. I överenskommelsen framgår hur många personer med uppehållstillstånd som kommunen ska ta emot under en viss tid. För Malung-Sälens kommun handlar det om 40 platser per år.

Kommuner får ersättning för mottagande och insatser för personer som omfattas av flyktingmottagandet.

Läs mer

Lägesbild flyktingsituationen i Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flyktingsituationen i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydd och asyl i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Migrationsverket)

Sidan uppdaterad 2015-11-25 av