Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Företagare nöjda med kommunens service

Företagarna i Malung-Sälens kommun blir allt nöjdare med den service som kommunen ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.

Ökning av Nöjd-Kund-Index

SKL:s undersökning är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare inom fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd. De företag som haft ett ärende med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2014 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service.

Malung-Sälens kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72, vilket placerar kommunen på plats 49 i landet. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört med 2013 har Malung-Sälens kommun ökat sitt NKI-värde från 62 till 72, det vill säga med tio enheter. Då resultaten för serviceområdena jämförs med 2013 års resultat framkommer positiva förändringar för samtliga sex områden.

- En av förklaringarna till vårt goda resultat är troligtvis att vi som en mindre kommun har få handläggare och företagarna vet ofta vilka de är. Det är också lätt att komma i kontakt med rätt person. En annan förklaring är troligtvis den så kallade Lots-gruppen som kommunen inrättat där handläggare för olika myndighetsområden regelbundet träffas för att samarbeta kring mer omfattande och komplicerade ärenden, säger Kerstin Söderlund, planeringschef i Malung-Sälens kommun.

Högt betyg för brandtillsynen

Företagarna i Malung-Sälens kommun ger godkända eller höga betyg till de fyra myndighetsområden som inkluderats i undersökningen. Högst NKI får Brandtillsyn med 79, vilket placerar kommunen på plats 32 i landet. Även när det gäller området Bygglov hamnar kommunen högt. Det gäller även området Serveringstillstånd där kommunen placerar sig på plats 69.

Det genomsnittliga NKI-värdet inom Miljö- och hälsoskydd ligger på 68. Där ligger kommunen med ett värde på 63 lite under genomsnittet. Jämfört med 2013 har dock NKI-värdena för Bygglov samt Miljö- och hälsoskydd ökat. Bygglov står för den största ökningen med ett elva enheter högre värde.

En tendens som lyfts fram i SKL:s rapport är att de mest nöjda företagarna ger allt högre betyg, medan de minst nöjda ger allt lägre betyg. Ofta kan missnöjet kopplas till att företagarna har fått ett negativt besked i ett ärende, till exempel när de ansökt om ett särskilt tillstånd. För att minska missnöjet är det viktigt att kommunen håller företagarna informerade om ärendens status och - ifall det blir ett negativt utfall - pedagogiskt förklarar skälet till det.

Fakta om SKL:s servicemätning 2015

Cirka 35 000 företagare har bedömt kommunernas service inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 193 kommuner och fyra gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 68. Som en jämförelse var det genomsnittliga NKI-värdet för statliga myndigheter i fjol 63 i en studie av Svenskt Kvalitetsindex. Öppna jämförelser Företagsklimat har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Sidan uppdaterad 2015-09-07 av