Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Frågor och svar om avfallshanteringen

I december 2014 beslutade kommunfullmäktige hur hushållsavfall ska hanteras i Malung-Sälens kommun. Beslutet innebär en del nyheter för fritidshusägare.

Avgift för avfallshantering

VAMAS ansvarar för att avfalls- och återvinningsverksamhet bedrivs enligt kommunens renhållningsordning samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. I december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun hur hushållsavfall ska hanteras i kommunen. Beslutet innebär en del nyheter för fritidshusägare.

Enligt gällande svenska lagar är varje kommun skyldig att upprätthålla en fungerande avfallshantering. Kostnaden för denna ska tas ut i form av avgifter från de fastigheter som har boendemöjlighet och därmed omfattas av renhållningsskyldighet. Renhållningsskyldighet gäller både permanent bosatta i kommunen och de som är bosatta i annan kommun.

Vad ingår i avgiften?

Avfallshanteringen är inte skattefinansierad utan styrs av den avfallstaxa som kommunfullmäktige beslutar om årligen. Taxan är uppdelad i en fast avgift och hämtningsavgifter. Det är grundavgiften som är den fasta avgiften.        

Grundavgiften täcker kostnader för:

1. Drift och skötsel av återvinningscentralerna

 • Grovavfal
 • El- och elektronikavfall
 • Kyl- & frys andra vitvaror
 • Metallskrot
 • Trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Wellpapp
 • Farligt avfall
 • Bildäck 

2. Avfallsplanering & information

3. Miljö-& hållbarhetsarbete

4. Administration & kundservice

Hämtningsavgifterna täcker kostnader för:

 • Insamling av hushållsavfall
 • Fjärrtransporter och behandling av hushållsavfall
 • Kärl och papperspåsar

Nedan följer vanliga frågor och svar om avgift för avfallshantering

Varför ska man betala grundavgift?

VAMAS är på uppdrag av Malung-Sälens kommun skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa. Avgiften debiteras fastighetsägaren även om denne under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall. Det görs då VAMAS måste upprätthålla och utveckla verksamheten för att kunden ska ha en bra service vid behov.

Att fastighetsägare ska betala en grundavgift för sin fastighet är ett politiskt beslut som bygger på att avfallshanteringen (som grundavgift och hämtningsavgift finansierar tillsammans) är en samhällstjänst, och att enligt likställighetsprincipen ska alla vara med och betala.  

Är grundavgift speciellt för Malung-Sälens kommun?

Nej, grundavgiften är inte speciellt för Malung-Sälens kommun. Det är en avgift som tas in av alla som omfattas av renhållningsskyldighet i Sverige.

Vem omfattas av renhållningsskyldighet?

En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med ett bostadshus eller hus som är beboeliga i befintligt skick och om en verksamhet bedrivs; där det uppkommer hushållsavfall som kommunen är skyldig att omhänderta. Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till VAMAS enligt 11 § i AvfallsföreskriftenPDF för Malung-Sälens kommun.  

Om jag inte använder mitt hus?

Om ingen alls kommer att vistas i huset och inget hushållsavfall kommer att uppkomma som måste hämtas av kommunen under en period av minst fyra månader för permanentbostad, kan man anmäla om uppehåll i avfallshämtning. Anmälan görs till VAMAS på särskild blankettWord.

Förutsättningen för att bli beviljad uppehåll är att inga människor vistas i fastigheten och att inget hushållsavfall uppkommer under den aktuella tidsperioden. Du kan få uppehåll i max 3 år. Om man beviljas uppehåll behöver man inte betala hämtningsavgiften. Även de som beviljas uppehåll i avfallshämtning måste dock betala den fasta avgiften – grundavgiften. Observera att uppehåll i avfallshämtning inte kan beviljas retroaktivt. Anmälan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Om jag anser att mitt hus är obeboeligt?

Om en fastighet är obebodd och dess byggnader är i sådant dåligt skick att de inte alls kan användas för bostadsändamål inom överskådlig framtid, kan man fylla i denna blankettPDF och skicka till VAMAS med en motivering till varför fastigheten inte omfattas av renhållningsskyldighet. Det är fastighetsägarens ansvar att bevisa att inget avfall uppkommer och att fastighetsägaren inte tar kommunens avfallshantering i anspråk. Förråd, lada, koja och stall är exempel på fall som normalt inte omfattas av renhållningsskyldighet.

Utifrån blanketten gör VAMAS en bedömning om fastigheten omfattas av renhållningsskyldighet. Ansökan om dispens går att göra på VAMAS bedömning till Miljönämnden. Generellt är det väldigt svårt att få dispens för detta. Observera att Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

Vid beviljad dispens av kommunal avfallshantering sker ingen avfallshämtning från fastigheten och fastighetsinnehavaren har inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid godkänd dispens uttas vare sig grundavgift eller hämtningsavgift för avfallshantering.

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är det avfall som uppkommer där människor vistas, exempelvis i hemmet och i lunchrum och personalutrymmen på arbetsplatser. Typer av avfall: brännbart och komposterbart avfall, grovsopor, el-avfall, kyl & frys, vitvaror, förpackningar, well-papp, tidningar, glas, metall, plast, farligt avfall och ej återvinningsbart avfall.

Vad är VAMAS ansvar när det gäller avfallshanteringen?

Vamas är det bolag som på uppdrag av Malung-Sälens kommun ansvarar för att samla in hushållsavfall i kommunen, och se till att avfallet återvinns eller behandlas på miljömässigt rätt sätt.

Vad är fastighetsägarens ansvar när det gäller avfallshanteringen?

Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla sig upprättad om vilka lagar och regler som gäller kring avfallshantering. Fastighetsägaren ansvarar bland annat för att hushållsavfallet sorteras. Att avfallsbehållaren inte fylls mer än att den lätt kan tillslutas och att den inte blir så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Samt att avfallskärlen är hela och rena och tillgängliga vid tömning. Fastighetsägaren är också skyldig att anmäla om abonnemang för avfallshantering där avfall uppstår. Mer information finner du i AvfallsföreskriftenPDF 12 §.  

Varför är kommunen indelad i olika områden när det gäller avfallshanteringen?

Kommunen ser olika ut beroende på vilket område man befinner sig i. Det finns tätbebyggda områden, turistområden som delar av året befolkas av stora mängder människor, och som under andra delar av året knappt befolkas av några människor alls, och så finns det områden där det alltid är lite människor som vistas.

För att hantera olikheterna har därför kommunfullmäktige beslutat om att en dela in kommunen i olika områden för att optimera avfallshanteringen på ett så bra sätt som möjligt, utifrån varje områdes behov och förutsättningar.

Karta över områdena finner du härPDF 

Är det enbart några områden i kommunen som betalar grundavgift?

Nej, alla områden ska betala grundavgift. Koja, förråd, lada och stall är exempel på fall som normalt inte omfattas av renhållningsskyldighet.

Mer information om VAMAS och olika avfallstjänster hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-01-15 av