Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Granskningsrapport ser inget mutbrott bakom fastighetsaffär

Innan sommaren fick kommunens försäljning av ett tomtområde i Sälen stor uppmärksamhet i media. Detta efter att två tidigare revisorer överlämnat en rapport om allvarliga oklarheter kring försäljningen.

En fördjupad granskningsrapport från EY slår nu fast, ”inget har framkommit i utredningen som skulle tyda på någon form av mutbrott”.

Fördjupad granskning av tomtaffär

De dåvarande revisorerna i Malung-Sälens kommun gav den 25 maj KPMG i uppdrag att granska hanteringen kring kommunens försäljning av ett tomtområde i Sälen.

I samband med kommunfullmäktiges möte några dagar senare valde revisorerna att avgå, till följd av att fullmäktige inte följde revisorernas rekommendationer vad gällde frågan om ansvarsfrihet för socialnämnden.

Efter att de förtroendevalda revisorerna hade avgått överlämnade två av de tidigare revisorerna själva över KPMG:s rapportPDF som konstaterade att ”hanteringen i ärendet innehåller allvarliga oklarheter och misstanke om otillbörligt beteende och gynnande av enskild”. I en bifogad skrivelse begärdes att fullmäktiges presidium skyndsamt skulle överlämna granskningen till kommunstyrelsen för vidare hantering och anmälan till polis/åklagare.

Kommunkansliet tog emot rapporten och beslutade att en fristående och etablerad revisionsbyrå skulle få i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av sakfrågan, vilket vi tidigare har rapporterat om.

- Eftersom jag bedömde den överlämnade rapporten som ofullständig och till delar felaktig, beslutade jag om en fördjupad och mer omfattande granskning, säger kommunchef Rolf Davidsson.

Kommunkansliet ansåg att den överlämnade rapporten var allt för bristfällig och allt för summarisk i sitt innehåll. Uppdraget att göra en mer omfattande granskning gick efter upphandling till revisonsbyrån EY i Stockholm.

Beskrivning av händelseförloppet

I den nya granskningsrapportenPDF beskrivs händelseförloppet bakom tomtförsäljningen mer fullständigt. Där beskrivs att det är kommunens markenhet som svarar för hela processen att sälja exploateringstomter. Prissättning, marknadsföring och köpehandlingar sköts av tjänstemän. Enligt kommunens delegationsordning är det kommunstyrelsens ordförande som signerar köpekontrakt tillsammans med en tjänsteman.

Kommunen påbörjade under 2013 försäljningen av 66 fjälltomter vid Hållbrändan norra i Sälen. Till en början hanterades försäljningen av kommunens markenhet men i oktober 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en upphandling av mäklartjänster för att få fart på försäljningen.

Skandiamäklarna fick uppdraget att sälja tomterna och företaget kunde kort därefter berätta att det fanns en spekulant till samtliga lediga tomter. Kommunstyrelsens ordförande hänvisade då mäklaren till markenheten för vidare hantering av ärendet.

Mäklaren kunde presentera ett bud från ett företag som önskade köpa samtliga kvarvarande 52 tomter. Budet var uppdelat i två delar. Den första delen bestod i ett köp av 51 tomter för 1,5 miljoner kronor styck (76,5 miljoner kronor), och den andra delen bestod av ett köp av en tomt för 300 000 kronor. Anledningen till det lägre priset för den tomten var att den inte ansågs byggbar utan omfattande markarbeten och att värdet därför inte uppgick till mer är 300 000 kronor. Flera tidigare spekulanter hade redan tittat på tomten och backat ur på grund av tomtens skick.

Köpekontrakt upprättades för alla 52 tomter och den fastställda köpesumman blev avtalad. Sammantaget skulle köparen betala 76,8 miljoner kronor, uppdelat på olika betalningstillfällen.

Ungefär en vecka efter att köpeavtalet skrivits under återkom mäklaren till kommunen med information om att den som tecknat köpet istället önskade förvärva den rabatterade tomten för sig och i eget namn. Tidigare avtalat pris skulle gälla.

Mäklaren kontaktade markenheten som inte fann det anmärkningsvärt eller konstigt att det upprättade avtalet ändrades så att den rabatterade tomten istället köptes privat med oförändrade villkor i övrigt. Ändringen av köpeavtalet godkändes av kommunstyrelsens ordförande.

När kommunen avslutat affären valde köparen av den rabatterade tomten att sälja den vidare till en ny köpare för ett högre pris. Mäklare för denna försäljning var samma mäklare som kommunen anlitat vid tomtförsäljningen som på detta vis kom att sälja samma tomt två gånger inom loppet av åtta dagar.

Inget mutbrott

Den nya granskningsrapporten rekommenderar bland annat kommunen att arbeta fram en skriftlig rutin för markförsäljning. Det framhålls också att det bör finnas en tydligare intern kontroll för försäljning av exploateringstomter. I rapporten förs även ett resonemang att den prisjustering som fanns för den rabatterade tomten kunde ha legat kvar inom den först avtalade affären, istället för att följa med i form av oförändrat pris i det andra avtalet.

- Granskningsrapporten kommer nu att överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. Det är dock viktigt att poängtera att rapporten slår fast att ”inget har framkommit i utredningen som skulle tyda på någon form av mutbrott”, säger kommunchef Rolf Davidsson.

Sidan uppdaterad 2016-08-18 av