Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Klargörande angående artikel om tomtförsäljning

Dalarnas Tidning publicerar en artikel rörande kommunens försäljning av tomter i Sälen. De före detta revisorerna har överlämnat en rapport i vilken man drar slutsatser som inte kommer från revisionsbyrån som anlitades. Detta är vad som har hänt.

Före detta revisorer drar egna slutsatser

De förtroendevalda revisorerna i Malung-Sälens kommun gav den 25 maj KPMG i uppdrag att granska hanteringen kring försäljningen av tomter i Sälen.

I samband med kommunfullmäktiges möte måndagen den 30 maj valde revisorerna att avgå eftersom kommunfullmäktige inte följde revisorernas rekommendationer i bland annat ansvarsfrihetsfrågan för socialnämnden.

I ett dokument daterat den 7 juni – alltså efter att revisorerna avgått – överlämnade ”revisorerna” (Carin Skålander och Bengt Vickes) vid ett personligt möte med kommunfullmäktiges presidium och kommunchefen sin granskning.

De konstaterar att ”hanteringen i ärendet innehåller allvarliga oklarheter och misstanke om otillbörligt beteende och gynnande av enskild” och begär att fullmäktiges presidium skyndsamt överlämnar granskningen till kommunstyrelsen för vidare hantering och anmälan till polis/åklagare.

Av KPMG:s rapport på två sidor framgår att man föreslår att revisorerna överlämnar och anmäler ärendet till kommunstyrelsen, inte att det ska göras någon anmälan till polis/åklagare. Det är en slutsats som kommer från revisorerna som inte längre är revisorer eftersom de avgått.

Kommunkansliet har efter att ha tagit emot rapporten beslutat att en fristående och etablerad revisionsbyrå ges i uppdrag att genomföra en fördjupad revision av sakfrågan. Denna får visa hur frågan därefter ska hanteras. De ”oklarheter” som de före detta revisorerna nämner utan att precisera formuleras inte. Några frågor om dessa ”oklarheter” har inte ställts till exempelvis kommunstyrelsens ordförande för att skapa klarhet kring sakfrågan.

Försäljningen av samtliga 52 tomter i Sälen har skett via SkandiaMäklarna, vilka efter en upphandling av mäklartjänster vunnit uppdraget att sälja tomterna. Tomterna hade innan mäklare anlitades varit ute till försäljning under flera år. Försäljningen har gett kommunen nettointäkter på cirka 1,2 miljoner kronor per tomt (efter avdrag för iordningställande av byggklara tomter och mäklararvode). SkandiaMäklarna har även förmedlat försäljningen av den tomt som såldes billigare än de övriga då det krävdes diverse fyllnads- och markarbeten för att den skulle vara jämförbar med övriga tomter.

När det gäller försäljningspriset har kommunstyrelsens ordförande mandat per delegation att fastställa vilket pris tomter, mark och fastigheter ska säljas för. Detta behöver inte behandlas politiskt innan en affär genomförs.

I anslutning till att SkandiaMäklarna lyckas sälja tomterna informerade kommunstyrelsens ordförande muntligen kommunstyrelsen den 23 februari om fastighetsaffären. Detta noterades dock inte i protokollet från mötet som huvudsakligen är beslutsprotokoll. Ett misstag gjorde dock att detta inte protokollfördes som ett delegationsbeslut vilket korrigerades i samband med kommunstyrelsens möte den 7 juni.

Om det finns några oklarheter kring tomtförsäljningen som SkandiaMäklarna skött på uppdrag av kommunen så bör naturligtvis detta klaras ut. Det är därför kommunkansliet beställt en fördjupad granskning av försäljningen. Om det därefter fortfarande skulle kvarstå några oklarheter bör kommunstyrelsen besluta om hur frågan ska hanteras.

Ta del av DT:s artikel härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-06-11 av