Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Lugnare trafiksituation i Malung efter samarbete

Under våren har polisen arbetet med medborgarlöftet då flera fordon tagits i beslag och personer anmälts misstänkta för olovlig körning. Kontrollerna har resulterat i att trafiksituationen i centrala Malung blivit betydligt lugnare.

Stort gensvar och engagemang

Arbetet med medborgarlöftet, som tagits gemensamt av kommunen och polisen, har gett ett gensvar över förväntan, både när det gäller engagemang från olika aktörer som samverkat och att det kommit många fler personer, både ungdomar och vuxna, till de båda informationsmötena i februari som genomfördes i Malung och Lima.

Medborgarlöftet angående trafiksituationen i Malung tecknades i december 2015. Under arbetet inför överenskommelsen skedde en dialog med medborgare i kommunen och medarbetare inom polisen då det framkom att man upplevde störningar och trafikfarligt körbeteende med både A-traktorer och andra fordon i centrala Malung. Även störande körning med snöskoter på bland annat älven angavs i dialogerna som besvärande och otryggt.

Polisen har sedan årsskiftet arbetet med medborgarlöftet, vilket bland annat resulterat i elva egeninitierade fordon-förarkontroller. Kontrollerna har resulterat i att fyra fordon tagits i beslag för utökad kontroll då de misstänkts för att gå fortare än tillåtna 30 kilometer/timme. Ett fordon är kontrollerat i en ”flygande besiktning”. Fem förare är anmälda för misstänkt olovlig körning. Detta är en klar ökning jämfört med samma period under 2015.

Förhindrat ungdomar att köra olagligt

Trafiksituationen i centrala Malung har blivit betydligt lugnare enligt både samverkansaktörerna och polisen. Föräldrar ha tagit sitt ansvar för att förhindra ungdomarna att köra olagligt. Ungdomarna i A-traktor-föreningen har kommit med många bra förslag för att öka trafiksäkerheten, bland annat genom att göra en skrivelse till berörd myndighet med förslag om att A-traktorer ska få framföras i en hastighet av 45 kilometer/timme om bilarna besiktas vartannat år. Ungdomarna upplever att det varit positivt att få en ökad dialog med polisen.

Medborgarlöften är ett nytt inslag i polisens verksamhet där det är prioriterat att i högre utsträckning vara lyhörd för vad bland annat kommuninvånarna oroas över när det gäller brottslighet och otrygghet. Löftet är ett sätt att konkretisera samarbetet mellan kommunen och polisen, och före 2016 års slut ska det finnas medborgarlöften i alla Sveriges kommuner.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet innebär att polisen och kommunen bland annat åtog sig följande:

  • Polisen skulle genomföra utökade fordon- och förarkontroller riktade mot A-traktorer och terrängfordon.
  • Polisen bidrog med särskilt utbildad polispersonal i avsikt att vid behov genomföra ”flygande besiktningar” av A-traktorer.
  • Polisen och kommunen tog initiativ till kontakter med bland annat motororganisationer, föreningar och lokala näringsidkare.
  • Polisen och kommunen genomförde i februari gemensamma dialog- och informationsmöten om medborgarlöftet. Mötena riktades till alla medborgare och specifikt till unga förare av A-traktorer och terrängfordon.

Ta del av rapport om arbetete med medborgarlöftet våren 2016PDF

Sidan uppdaterad 2016-06-09 av