Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Övergripande strategier med sikte på 2025

En arbetsgrupp har tagit fram en långsiktig plan till stöd för arbetet med att prioritera och anpassa verksamheten för att nå en önskad utveckling fram till 2025 i Malung-Sälens kommun.

Kommunplan 2025

Mot bakgrund av kommunens befolknings- och demografiska utveckling tillsammans med en ansträngd ekonomisk situation beslutade kommunstyrelsen i september 2014 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar och koncernen för att ta fram ett förslag till Kommunplan 2025PDF.

Hur har planen förankrats politiskt under arbetets gång?

- Det har funnits en politisk styrgrupp för arbetet. Där har förankring och rapportering skett under arbetet gång. Arbetsgruppens underlag har också lämnats på remiss till de politiska partierna och efter inhämtande av deras synpunkter har planen reviderats innan den fastställdes vid kommunfullmäktige, säger Kerstin Söderlund, planeringschef i Malung-Sälens kommun.

Prioriterad och anpassad verksamhet

Planen innehåller övergripande strategier för att prioritera och anpassa verksamheten för att nå en önskad utveckling på cirka tio års sikt. En strategisk plan är en långsiktig plan som beskriver olika vägval som en organisation vill göra i nuläget för att få ett bättre resultat i framtiden.

Huvudområdena för strategierna i Kommunplan 2025 är strukturell utveckling och samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, växande och lärande samt välfärd och omsorg.

På vilket sätt kan planen fungera som stöd i arbetet framöver för att få ordning på ekonomin?

- Vi såg under arbetets gång att tillväxtfrågorna redan har tillgodosetts i nuvarande verksamhetsplan. Kommunplan 2025 har i första hand fokus på anpassning och strategierna ger därför en hjälp i arbetet kring att få en ekonomi i balans, säger Kerstin Söderlund.

Hur stora riskerar underskotten att bli om man inte gör några strukturella förändringar?

Trenden visar att Malung-Sälens kommun har en kostnadsökning på cirka 20 miljoner kronor per år samtidigt som intäkterna endast har ökat med cirka 10 miljoner kronor per år. Det innebär att underskottet riskerar att utökas med ytterligare 10 miljoner kronor per år och framåt om inga större strukturella förändringar sker.

De strukturella förändringar kräver strategiska beslut, där besluten har fokus på kostnadseffektivitet och bibehållen kvalitet. Kommunen behöver ha större och färre enheter för att kunna anpassa verksamheten och hitta samverkansvinster samt förbättra effektiviteten. En önskad effekt är att få ner kostnaderna per barn/elev/brukare och därmed nå en lägre driftkostnad samtidigt som kvaliteten minst ska behållas.

Sjunkande befolkningsutveckling

Under de senaste 40 åren har kommunen haft en sjunkande befolkningsutveckling och under de senast 20 åren har minskningen varit cirka 70 invånare per år i snitt. Den negativa befolkningsutvecklingen har eskalerat till ungefär 100 invånare per år i genomsnitt under åren 2012-2014.

Antalet barn och elever har blivit färre de senaste tio åren. Hur ser då prognosen ut för framtiden?

Födelseutvecklingen har även den minskat mot tidigare år. Volymutvecklingen under de kommande tio åren inom förskolan och grundskolan pekar mot att den troligtvis kommer att fortsätta minska i samma takt som de tio senaste åren. Kommunen minskade då med cirka 200 barn och elever i åldern 0-15 år. Enligt den födelseutvecklingen kommer förskolan och grundskolan troligtvis att minska med ytterligare 205 barn och elever till år 2025.

Tittar man på hur befolkningsutvecklingen ser ut för invånare äldre än 80 år, vilket är den grupp som är i störst behov av äldreomsorg, så visar den på en tydlig ökning i framtiden. Volymutvecklingen inom äldreomsorgen visar på en relativt oförändrad nivå fram till år 2020 då den därefter kommer att öka kraftigt till år 2030. Mellan år 2020 och 2025 ökar den med 17 procent och ytterligare 18 procent mellan åren 2025 till år 2030.

Underlag för prioriteringar

Varför är det viktigt att prioritera och anpassa verksamheterna?

- Vi behöver ta hänsyn till att befolkningsunderlaget successivt minskar och dessutom behöver vi omfördela ekonomiska resurser mellan verksamheter. Invånare i yngre åldrar blir färre och de äldre blir fler, menar Kerstin Söderlund.

Kommunplan 2025 med de föreslagna strategierna kan fungera både som stöd i utvecklingen av den lokala tillväxtpolitiken och som underlag för prioriteringar och strategier vid prövning av viss verksamhet och vissa verksamhetslokaler, arbetssätt, mellankommunala samarbeten samt samverkan med andra aktörer.

Det är värt att poängtera att Kommunplan 2025 inte innehåller några färdiga förslag, då strategierna är att betrakta som en långsiktig inriktning för arbetet i kommunen.

Läs mer

Kommunplan 2025PDF

Bilagor

Bilaga 1. KompetensförsörjningPDF

Bilaga 2. Kompetensförsörjning (pensionsavgångar)PDF

Bilaga 3. Växande och lärandePDF

Bilaga 4. Växande och lärande (behov av investeringar)PDF

Arbetsmodell

I arbetet med Kommunplan 2025 har arbetsgruppen valt att använda en speciell arbetsmodell för att kunna fokusera på balans mellan anpassning och tillväxt. Den modell som använts är utarbetad av Josefina Syssner,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Syssner pekar i sin studie på att kommuner som krymper har behov av en aktiv, medveten och systematisk lokal anpassningspolitik som kan balansera den tillväxtpolitiska delen. Syssner är författare till "Politik för kommuner som krymper".PDF

Sidan uppdaterad 2016-04-20 av