Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Regelförenkling för villa- och småhusägare

Riksdagen har nyligen tagit ett beslut som öppnar för möjligheten att bland annat bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus för permanentboende utan att behöva söka bygglov. Dock krävs en godkänd anmälan och ett startbesked från kommunens byggnadsnämnd innan du börjar bygga.

De nya bygglovsbefriade åtgärderna för en – och tvåbostadshus

De byggnationer som, efter den 2 juli 2014, får en enklare handläggning är:

  • Komplementbyggnad på max byggnadsyta med en högsta nockhöjd på 4 meter.
  • Tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea.
  • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Utföra högst 2 takkupor (högst halva takfallet) som inte kräver ingrepp i till exempel takstolar. Detta gäller endast huvudbyggnad på en fastighet. Vid ingrepp i bärande konstruktion blir takkupor bygglovspliktiga.

Fortfarande gäller 4,5 meter till angränsande fastighet.

Anmälan och startbesked krävs

Det är viktigt att komma ihåg att även om man inte behöver bygglov så måste man invänta att man får anmälan godkänd och ett beslut om startbesked innan man börjar bygga.

Byggnadsnämnden kontrollerar då till exempel brandskydd, avloppslösning, vattentillgång samt de övriga tekniska egenskapskraven enligt PBL (Plan- och Bygglagen).

Vad händer om jag börjar utan att ha fått startbesked?

Eftersom det enligt lagen är förbjudet att starta innan man fått startbesked kommer man att få betala en sanktionsavgift som är reglerad i PBL.

Strandskydd

Ska någon av åtgärderna göras inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens behövas, även om inget bygglov krävs.

Bygglov krävs ändå i vissa fall

Bygglov krävs till exempel i värdefulla miljöer och för kulturhistoriskt intressanta byggnader samt om åtgärden är i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse.

För att få veta vad som gäller för en åtgärd du planerar, kontakta stadsbyggnadskontoret via växeln 0280- 181 00, så ska vi försöka svara på dina frågor. Blanketter för anmälan finns här.

Observera att en anmälan som ska prövas utifrån den nya lagen ska tidigast ha inkommit till stadsbyggnadskontoret den 2 juli 2014.

Läs mer här om riksdagens beslutPDF

Sidan uppdaterad 2014-06-05 av