Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Samråd riskhanteringsplan

Under perioden 15 juni - 30 september 2015 pågår samråd rörande riskhanteringsplaner vid översvämningsrisk i bland annat Malung.

Översvämningsrisk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat 18 tätorter i landet där man bedömer att översvämningsrisken är betydande. I Dalarnas län gäller det bland annat Malungs tätort och Vansbro tätort.

Länsstyrelsen ansvarar för framtagande av riskhanteringsplaner för Malung. Riskhanteringsplanerna beskriver hur de översvämningsrisker som identifierats med hjälp av hot- och riskkartor ska hanteras. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Samråd om riskhanteringsplaner

Samråd om riskhanteringsplanerna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar pågår under perioden 15 juni - 30 september 2015.

Handlingarna finns för påseende på följande platser:

  • Stadsbyggnadskontoret i Malung, Lisagatan 34B
  • Biblioteket i Malung, Lisagatan 32B
  • Turistbyrån, Centrumhuset i Sälen

Läs mer om samrådet och ta del av alla handlingar

Sidan uppdaterad 2015-06-16 av