Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Tuff handlingsplan ska sanera kommunens ekonomi

Malung-Sälens kommun har högre kostnader än intäkter. Kostnaderna är även högre än för andra jämförbara kommuner, vilket i längden är ohållbart. Den politiska majoriteten i kommunstyrelsen presenterar därför i dag en plan med nödvändiga åtgärder för att sanera Malung-Sälens kommuns ekonomi.

En ekonomi i balans

Malung-Sälens kommun har högre kostnader än intäkter. Kostnaderna är även högre än för andra jämförbara kommuner, vilket i längden är ohållbart. Prognosen för 2016 pekar på ett underskott på cirka 40 miljoner kronor.

- I dag presenterar vi en handlingsplan med nödvändiga åtgärder för att på allvar sanera vår ekonomi. Vi måste nu genomföra ett antal mindre populära förändringar för att på sikt säkerställa en bra service inom framförallt vård, skola och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski.

- Jag tror och hoppas att det kommer finnas förståelse från kommunmedborgarna om att läget är allvarligt och att kommande beslut är för helhetens bästa utifrån ett långsiktigt perspektiv, säger Christin Löfstrand, kommunstyrelsens vice ordförande.

Den nyligen presenterade rapporten från SKL:s analysgrupp visar att Malung-Sälens kommun inte har anpassat verksamheten till befolkningsförändringen, och att det funnits en rädsla för verksamhetsförändringar.

Nödvändigt att anpassa kostnaderna

- Vi har tyvärr väntat onödigt länge på att anpassa verksamheten. Med dagens handlingsplan tar vi ett viktigt och nödvändigt steg för att få en ekonomi i balans, säger Kurt Podgorski, kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsminskningen, allt färre antal födda barn och att det framöver blir fler som behöver äldreomsorg innebär att kommunen behöver anpassa verksamheterna för att få ordning på ekonomin.

SKL:s analysgrupps rapport visar tydligt att Malung-Sälens kommun har strukturella överkostnader på cirka 40 miljoner kronor, det vill säga kommunens kostnader är högre än andra jämförbara kommuner.

- I förhållande till antalet invånare har vi i dag för mycket verksamhet och för många lokaler. Vi behöver minska våra kostnader inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom övriga verksamheter, säger Kurt Podgorski.

Kommunen har de senaste tio åren tappat cirka 200 barn och elever, och prognosen pekar på cirka 200 färre även de kommande tio åren. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredningPDF har studerat vilka åtgärder som nu krävs för att anpassa verksamheten.

Tidigare besparingsprogram otillräckligt

Kommunstyrelsen presenterade för knappt ett år sedan ett åtgärdsprogram för att minska kostnaderna med totalt 16,7 miljoner kronor. Arbetet med dessa åtgärder pågår för närvarande. Detta program är dock inte tillräckligt för att sänka de strukturella överkostnaderna.

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsen lägger därför fram en handlingsplan för att ytterligare minska kommunens kostnader och anpassa dem till en nivå som överensstämmer med de faktiska intäkterna.

- Vi måste få ned kostnaderna per invånare så att de ligger i nivå med andra jämförbara kommuner samtidigt som kvaliteten i den kommunala servicen ska vara fortsatt hög, säger Kurt Podgorski.

Några av punkterna i handlingsplanen:

  • Det kommer att ske en ökad satsning på hemtjänsten och behovet av korttidsplatser kommer att ses över. Vårdhemmet Skålmogården i Lima kommer att avvecklas och antalet platser på Regnbågen, Orrmyrgården reduceras. Besparingen beräknas till 6 miljoner kronor under 2017, och 10 miljoner kronor under 2020. 
  • Yttermalungs grundskola, som i dag har två elever, läggs ned liksom Öje förskola med för närvarande fyra barn. Skolans stadieindelning ska anpassas till den gällande nationella läroplanen vilket innebär att det minsta antalet elever på en skola bör vara mellan 30 och 40 elever. Även antalet förskolor kommer att bli färre för att skapa förutsättningar för bättre effektivitet, resursutnyttjande och pedagogiska förstärkningar. Besparingen under 2017 beräknas till 8 miljoner kronor och 20 miljoner kronor under 2020. 
  • Kommunen har sammanlagt 13 olika tillagningskök och sju mottagningskök. Köksorganisationen förändras till högst tre tillagningskök vilka kompletteras med mottagningskök. Besparingen beräknas till 4 miljoner kronor under 2017, och 7 miljoner kronor under 2020. 
  • Malung-Sälens Turism omvandlas till ett rent driftbolag för Bullsjöns camping, vilket ger en besparing på en miljon kronor under 2017. 
  • Föreningsbidraget ses över och minskas med en miljon kronor.

Dessutom ska de administrativa funktionerna effektiviseras, arbetet med att minska antalet vikarier ska intensifieras och frivilliga avtals- och pensionslösningar erbjudas för att minska antalet anställda. Även antalet förvaltningar ska bli färre. Till stöd för arbetet med att prioritera och anpassa verksamheten finns även den nyligen presenterade Kommunplan 2025.

Satsningar på att utveckla verksamheten

- För att uppnå långsiktiga effekter handlar det inte bara om att skära ner och ta bort. Malung-Sälens kommun behöver även anpassa och utveckla verksamheter. Inom en del områden behöver det till och med satsas extra, till exempel när det gäller det förebyggande arbetet gentemot barn och unga, säger Christin Löfstrand.

Kommunen har både många och dyra placeringar av barn och unga. En satsning ska göras på att inrätta ett familjens hus för att samordna resurser och förebyggande åtgärder.

Det kommer att göras investeringar i förskolan- och skolans lokaler för att höja såväl kvaliteten som effektiviteten.

Ett studentcampus kommer i samverkan med Malungshem att etableras. Kommunen satsar också på ett Ungdomens hus i kombination med kulturskolan. Idrottsanläggningarna ska rustas upp och integrationsarbetet ska utvecklas så att fler nyanlända väljer att stanna kvar i kommunen.

- Med den här handlingsplanen ska vi spara cirka 26 miljoner kronor under 2017 medan den slutliga effekten år 2020 blir 52 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kommer att ansvara för att hålla samman arbetet, säger Kurt Podgorski.

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balansPDF

Bilaga till handlingsplanen (ekonomisk beräkning)PDF

Avveckling av Yttermalungs skolaPDF

Avveckling av Öje förskolaPDF

Sidan uppdaterad 2016-04-27 av