Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Var fjärde kvinna i norra Dalarna har utsatts för våld av sin partner

Enligt en undersökning gjord av Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har 26 procent av kvinnorna utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld i sin relation under sin livstid, vilket är något högre än genomsnittet i Sverige.

Arbetar gemensamt mot våld i nära relationer

Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens och kommuner arbetar gemensamt mot våld i nära relationer. Därför genomfördes en undersökning i de fyra kommunerna under hösten 2016 och som omfattade 3000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–90 år. De fick svara på hur de har utsatts för våld i sina relationer, dels under hela livet och dels under år 2015.

I kartläggningen definierades en nära relation som en parrelation som varat minst en månad. Undersökningen inkluderade även samkönade relationer, men inte andra nära relationer som syskon eller föräldrar.

Undersökningen visar att var femte invånare i Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalen kommuner någon gång i livet har utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner.

Kartläggningen visar vidare att en tredjedel av de som är under 50 år med barn i hushållet har utsatts för våld någon gång i livet av en partner. I samma grupp uppger 13 procent att de utsatts för våld av sin partner under det senaste året jämfört med 9 procent för gruppen utan barn.

- Resultatet visar vad vi måste arbeta med i kommunerna och tack vare att vi samverkar så kan vi nå längre. Vi behöver hitta ett sätt att arbeta förbyggande med den här frågan och bli bättre på att se de barn som bevittnar våld, säger samordnare Anna Jonsson.

Dubbelt så många kvinnor som män utsätts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Av kvinnorna uppger 26 procent jämfört med 14 procent av männen i de fyra kommunerna att de under sin livstid har varit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Andelen utsatta för sexuell handling mot sin vilja under livstiden är 4,1 procent. Det är en något högre jämfört med nationella kartläggningar, där motsvarande siffra är 2,8 procent.

Vad gäller sexuellt utnyttjande syns en tydlig skillnad mellan könen. 7,5 procent av kvinnorna och 0,7 procent av männen har utnyttjats sexuellt av en partner. De yngre åldersgrupperna rapporterar klart högre grad av utsatthet än de äldre åldersgrupperna.

Fler resultat av kartläggningen

Andelen utsatta i Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen är på en likvärdig nivå med de nationella resultaten från andra kartläggningar (BRÅ 2014). Det gäller både utsatthet under livstid och utsatthet under 2015. Dock framgår att kvinnor i de fyra kommunerna utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid i något högre utsträckning än i det nationella genomsnittet. 17,7 procent av kvinnorna i de fyra kommunerna jämfört med 15 procent i den nationella.

Den viktigaste faktorn som påverkar utsatthet för våld är kön. Kvinnor är oftare utsatta för mer än en typ av våld och kvinnor utsätts i högre grad än män för grövre våld.

Hur arbetar kommunerna?

Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen samverkar kring våld i nära relation. Sedan hösten 2015 är två samordnare anställda för att arbeta övergripande mot våld i nära relation. Över 300 kommunanställda har genomgått utbildning i grunderna i våld i nära relationer. Just nu är arbetet till stor del fokuserat på våld mot äldre. Nästa fokusområde kommer handla om hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att erbjuda stöd och hjälp till de personer som behöver det. Dessutom har kommunerna en öppen insats, Familjefrid, där både utövare och utsatta kan få stöd och hjälp.

Ta del av hela rapporten ”Våld i nära relationer i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-SälenPDF”.

För mer information:

Karin Birgersdotter, chef Individ- och familjeomsorgen, Malung-Sälens kommun, 0280-183 24

Anna Jonsson, samordnare, 0250-263 16

Pia Blomstedt, avdelningschef Stöd och omsorg, Mora kommun, 0250-264 25

Marie Jangmyr-Sundin, chef Individ- och familjeomsorgen, Orsa kommun, 0250-55 23 63

Sidan uppdaterad 2017-04-27 av