Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Vatten- och avloppsplan tas fram

Malung-Sälens kommun har påbörjat arbetet med att upprätta en vatten- och avloppsplan. Syftet med VA-planen är att visa hur kommunen avser att hantera VA-försörjningen inom hela kommunen. I planen framgår bland annat var kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Tidsplan för arbetet

  • VA-översikt, maj 2015. Kunskapsunderlag, nulägesbild, sammanställning.
  • VA-policy,  oktober 2015. Pekar ut riktning, kräver underlag, ställningstaganden, antas av KF.
  • VA-plan(er), sommar 2016. Mer detaljer, områden, åtgärder, antas av KF.
  • Uppföljning och genomförande,  sommar 2016. Budgetprocess, uppdateras varje mandatperiod.

Detta är en VA-plan

En VA-plan inkluderar hela kommunen och behandlar den kommunala anläggningen, planerad utbyggnad samt de områden som har enskilt vatten och/eller avlopp.  

En kommun har många roller i VA-sammanhang, till exempel tillsyn av enskilda avlopp, drift och utbyggnad av den kommunala anläggningen, beviljande av bygglov med mera. Lagen ställer höga krav på kommunen att ordna med kommunalt VA till områden som idag inte är anslutna. Samtidigt är tillgång till vatten- och avlopp en förutsättning för att utveckla kommunen i framtiden. Men det är viktigt att utbyggnaden sker där det ger störst nytta och att den utförs till lägsta möjliga kostnad.

Läs mer här

Sidan uppdaterad 2015-06-02 av