Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Familj, barn och ungdom

Barn och familjer kan i olika skeden i livet vara i behov av olika former av stöd och insatser. Stödet kan variera från att vara en förebyggande insats för att undvika framtida svårigheter till att vara av mer akut karaktär. Socialtjänstens uppgift är att ingripa när barn far illa eller riskerar att fara illa och när stöd och hjälp från annat håll inte räcker till.

Utredning

En utredning enligt 11 kap 1§ socialtjänstlagen kan inledas antingen genom att föräldrar inkommer med en ansökan om stöd på grund av oro för ert barn. I det fallet ska socialtjänsten alltid inleda utredning. En utredning kan även inledas utifrån att en anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen inkommer från någon annan, så som BVC, skola eller privat person. I det fallet inleds en förhandsbedömning och utifrån den tas beslut om att inleda utredning eller ej.

Ansvar

Ansvaret för socialtjänsten i Malung-Sälens kommun ligger hos den politiskt tillsatta socialnämnden. Nämnden ska garantera att människor som bor och vistas i kommunen får den omsorg och vård de har rätt till. Till socialnämnden hör socialtjänsten och det är personal där som gör utredningarna.

Socialsekreterarens roll är att inhämta och sammanställa information som framkommer i utredningen samt att göra en bedömning. Om det visar sig att barnet och/eller föräldrarna behöver hjälp så kan vi erbjuda olika sorters insatser.

Lagar

I socialtjänstlagen står det att socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska socialtjänsten ägna de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem. Barnets bästa ska alltid vara i fokus.

I föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framförallt socialtjänstlagen som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer. Det innebär att socialtjänsten har en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och skydd.

Aktuellt

 • 2015-03-26
  ABC-kurs för föräldrar i Lima
  Onsdagen den 15 april startar vi den första av fyra kostnadsfria ABC-träffar. Nu är det dags att anmäla sig!
  Läs mer
 • 2014-11-05
  ABC-kurs för föräldrar i Malung
  Onsdagen den 19 november startar vi den första av fyra kostnadsfria ABC-träffar. Nu är det dags att anmäla sig!
  Läs mer
 • 2014-09-09
  ABC-kurs för föräldrar i Sälen
  Den 30 september startar vi den första av fyra kostnadsfria ABC-träffar i Sälen. Nu är det dags att anmäla sig.
  Läs mer
 • 2014-02-18
  ABC-träffar, en vidareutveckling av Föräldrakomet
  Den 2 april startar vi den första av fyra kostnadsfria ABC-träffar. Nu är det dags att anmäla sig.
  Läs mer
 • 2014-01-29
  Föräldrakometutbildning i Lima
  Den 19 februari startar vi en kostnadsfri Föräldrakometutbildning. Nu är det dags att anmäla sig.
  Läs mer

Sidan uppdaterad 2017-09-21 av

Karta