Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Barn som far illa

Det finns tyvärr många barn i vårt samhälle som av olika anledningar far illa. Vi på Socialtjänsten har ett ansvar för att uppmärksamma dessa barn och deras familjer och antingen själva stötta dem eller slussa dem vidare till andra myndigheter som kan hjälpa. För att kunna göra detta behöver vi dock allmänhetens hjälp med att få kontakt med dessa barn.

Anmälningsplikt

De personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn har en så kallad anmälningsplikt.

Denna anmälningsplikt innebär att man är skyldig att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Det behöver alltså inte vara bevisat att barnet i fråga har det dåligt, det räcker med en misstanke om att ett barn behöver skydd, stöd eller hjälp. De personer som omfattas av anmälningsplikten ska göra skriftliga anmälningar och de kan inte göra anonyma anmälningar. Det är vanligt att personal på förskolor och skolor informerar vårdnadshavare om att en anmälan till socialtjänsten kommer att göras.


Att anmäla

Alla som känner en oro för att ett barn inte har det bra bör anmäla detta till Socialtjänsten. En anmälan kan antingen göras skriftlig eller genom en personlig kontakt.

Att vara anonym

Den som hyser oro för att ett barn far illa kan göra en anonym anmälan till socialtjänsten, det är dock viktigt att betona att det inte är möjligt för socialtjänstens personal att skydda någons identitet om anmälaren redan presenterat sig och sedan säger att han/hon vill vara anonym. Även om anmälan kan göras anonymt finns det dock klara fördelar om den som gjort anmälan uppger sitt namn, för att vi kan behöva kompletterande upplysningar. De som har en anmälningsplikt enligt lag har ej möjlighet att vara anonyma.

Vad händer sen?

När en anmälan kommit till socialtjänsten tar personal, utom i vissa specifika fall, alltid kontakt med vårdnadshavare till det barn som anmälan berör och berättar att det kommit en anmälan och vad denna anmälan innehåller. Beroende på innehållet i anmälan samt barnets ålder och mognad informeras även det aktuella barnet. Den som hyser en oro för ett barn kan många gånger önska att få en återkoppling på sin anmälan och få reda på hur det gått och vad som nu görs för barnet och familjen. Anmälaren har alltid rätt att få reda på att anmälan emottagits och bör även erbjudas möjlighet att tillsammans med personal på Socialtjänsten gå igenom anmälan och anledningen till denna med vårdnadshavarna. Ytterligare information är dock ej möjlig att lämna ut till anmälaren utan tillåtelse från barnet och vårdnadshavarna utifrån de regler som finns om sekretess.

Sekretess, hinder eller skydd?

Personalen på socialtjänsten har sekretess. Denna sekretess finns som ett skydd för att personliga uppgifter om den enskilde individen inte skall föras vidare. Att sekretessen ibland kan upplevas som ett hinder och vara frustrerande för den som till exempel anmält oro för att ett barn far illa, är förståeligt, men ändrar inte det faktum att den enskildes integritet måste skyddas. I de flesta fall kan vi dock få den enskildes medgivande till att lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att få till en god samverkan mellan familjen, Socialtjänsten och andra berörda myndigheter.

Sidan uppdaterad 2014-06-24 av

Karta