Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

För externa bolag

Ny rutin från och med 1 januari 2018

Här finns information för dig som arbetar i externa bolag med Personlig assistans.

Samtliga blanketter för ansökan och kalkyler för beräkning finns i kommunens blankettbibliotek. Se relaterat innehåll nedan.

Ersättning personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

I förarbetena till lagstiftningen och rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare.

Malung-Sälens kommun utger ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader för beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS. Därför tar kommunen ej längre emot fakturor och betalar ut ett schablonbelopp. Istället ska det göras en ansökan, från och med redovisningsmånad januari 2018. Det är kommunen som bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitliga underlag som även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Kommunens beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol.

Att tänka på när du ansöker:

Blankett sammanställning och undertecknad tidsredovisning ska lämnas senast den 10:e i nästkommande månad efter redovisningsmånaden. Redovisningen sker månadsvis i efterhand för att få utbetalt den 5: e månaden efter. Ersättning för personlig assistans lämnas endast under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent lämnar uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand. (LSS 9d §). Detta gäller både för tid innan och efter beslut om ersättning för personlig assistans har fattats.

Avtal mellan den enskilde och anordnaren samt handlingar som styrker anställning mellan assistenter och anordnare lämnas till Malung- Sälens kommun senast den 10:e i andra månaden efter den månad då assistans började utföras, 11a § och 9d §.

Det utbetalas inget ekonomiskt stöd för timmar som överstiger beviljade timmar, Malung-Sälens kommun gör kontinuerliga avstämningar.

Så länge efterfrågat underlag saknas eller ingen överenskommelse om utbetalning görs kommer ingen utbetalning att ske.

Andra redovisningskrav än de som hör till ansökan kan förekomma vid behov. När de faktiska kostnaderna är styrkta och verifierade med efterfrågat underlag så kan ersättning för utförd assistans utbetalas om de bedöms vara skäliga.

Om behovet av assistans skulle förändras kontakta LSS-handläggare.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalats ut av Malung-Sälens kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen.

Vid ny assistansanordnare, ska blankett om betalningsmottagare skickas in senast i samband med sammanställningen och tidsredovisningen för den månad det gäller.

Ansökan om ytterligare ersättning 9 § 2 LSS

Har ytterligare kostnader än angiven ersättningsnivå uppstått, ska ansökan göras.  

Ersättningsnivå för år 2018 är max 38 kr per utförd assistanstimme (max 295 kr)

Blanketten ansökan om ytterligare ersättning skall vara korrekt ifylld och underlag för merkostnader skall bifogas. Information om hur kostnader redovisas, finns i blanketten.

I ansökan ska den faktiska kostnaden för assistansen under ansökt period anges. Det är ansökningsmånaden som styr ansökan, ej dag för löneutbetalning. Kostnader i tex juni stäms av mot arbetad tid i juni.

Beräkning av ytterligare ersättningen görs i beräkningskalkyl ytterligare ersättning som bifogas ansökan.

Ansökan merkostnad vid sjukdom

Finns merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS göras.

För ansökningar from 1 januari 2018, ersätter inte Malung-Sälens kommun kostnader för perioder efter den sjunde sjukdagen där läkarintyg saknas. För att styrka frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning krävs en kopia av läkarintyg från den åttonde sjukdagen, alternativt utdrag ur kollektivavtal som styrker att arbetsgivaren (assistansanordnaren) åtagit sig att utbetala sjuklön utan uppvisande av läkarintyg från den åttonde sjukdagen. OBS!!! Orsak till sjukskrivningen kan utelämnas då vi endast behöver tidsperiod och vem som är sjukskriven.

Till ansökan om utbetalning av merkostnader ska även kopia av schema bifogas där det klart framgår vad som är vikarietid/ordinarie arbetstid.

Beräkning av merkostnad sjuklön görs i beräkningskalkyl sjuklön som bifogas ansökan.

Sidan uppdaterad 2018-01-31 av