Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Brandfarlig och explosiv vara

Sedan den 1 september 2010 gäller en ny lag om brandfarliga och explosiva varor.

Förebygga och begränsa skador

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagen utgör en förenkling och modernisering av de befintliga reglerna på området.

Nyheter i lagen är att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor ska skötas av kommunerna, i stället för som tidigare av polismyndigheten. Vidare modifierades brotten mot lagstiftningen och de straffskalor som är knutna till dessa.

Några av de mest framträdande förändringarna med den nya lagen är:

  • Kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring för explosiva varor.
  • Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn även för explosiva varor.
  • De generella krav som gäller för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor samlas i ett sammanhang i lagen för att det ska bli tydligare vad som krävs av verksamhetsutövarna.
  • Det tydliggörs att lagen även syftar till att förebygga obehörigt förfarande med varorna, till exempel stöld, användning i grov brottslighet eller terrorsammanhang.
  • Det blir tydligare vad som ska prövas när tillstånd ges.
  • En skärpning är att väsentliga överträdelser av reglerna ska leda till att tillstånd återkallas.

Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en explosiv vara.

I Malung-Sälens kommun är det Räddningsnämnden som fått i uppdrag att handlägga tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Ansökningsblanketter

Blanketter för tillståndsansökning för brandfarliga och explosiva varor finns häröppnas i nytt fönster

Avgift Brandfarlig varaPDF

Avgift Explosive varaPDF

Avgift TillsynsbesökPDF

Sidan uppdaterad 2016-11-08 av