• Kontakt

Bygglov krävs

Om du behöver bygglov eller inte beror på var din fastighet/ tomt är belägen i kommunen.

Du behöver vanligtvis bygglov för att

 • Uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad
 • Bygga till en befintlig byggnad
 • Göra ändringar som att ändra en byggnads användning
 • Riva en byggnad eller del av en byggnad (Rivningslov, se separat sida)
 • Ändra tomtens utseende (Marklov, se separat sida)

Det krävs även bygglov för andra åtgärder som till exempel skyltar, upplag, anläggningar och master.

Om din fastighet ligger i ett område som regleras av en detaljplan så finns det regler för utformning och storlek, exempel på saker som kan regleras:

 • Byggnadsyta
 • Bruttoarea
 • Byggnadshöjd
 • Taklutning
 • Var på tomten du kan bygga
 • Fasad- eller takmaterial

I Malung-Sälens kommun finns många detaljplaner så för att få reda på vad som gäller för din fastighet så är det bästa att kontakta stadsbyggnadskontoret.

Särskilt värdefulla byggnader skall underhållas så att deras särart bevaras. Att byta ut detaljer i fasaden, till exempel fönster eller portar, på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende fodrar bygglov inom detaljplan. För underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs alltid bygganmälan.

I kommunen finns en riktlinje om när begreppet sammanhållen bebyggelse inträder.

Enligt beslut i byggnadsnämnden 2012-12-19 §135 är riktlinjerna följande:

 • Det räknas som sammanhållen bebyggelse när det är minst 3 bostadshus inom ca 100 meter på minst 2 tomter som gränsar till varandra eller endast skiljs åt av väg eller mindre grönområde.
 • En bedömning görs i det enskilda fallet av förvaltningen.


Kontakta gärna stadsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra vissa mindre kompletteringar utan bygglov, men mycket kräver ändå bygglov.

För mer information, läs under sidan "Vad får jag göra utan bygglov?" eller kontakta stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterad 2020-11-19 av