• Kontakt

Bygglovsguiden

Här kommer en enkel beskrivning av vad som händer när din ansökan lämnas till Byggnadsnämnden.

Du som är "byggherre" (som låter uppföra en byggnad) har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen utformas enligt gällande regler.

Kompletta handlingar

När du skickar in ansökan är det viktigt att se till att den är komplett och att ansökningsblanketterna är fullständigt ifyllda. Vilka handlingar som ska bifogas till ansökan kan du läsa om på sidan bygglovsansökan.

Var ska du skicka ansökan? Handlingarna kan skickas digitalt till stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se eller med post till Malung-Sälens kommun, stadsbyggnadskontoret, Box 21, 782 21 MALUNG.

Handläggningstid

Från det att en komplett ansökan inlämnats har Byggnadsnämnden maximalt 10 veckor på sig att handlägga ditt ärende. Behövs mer utredning kan tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Det är därför viktigt att du ansöker i god tid innan planerad byggstart.

Ibland behövs kompletteringar av inlämnad ansökan innan den kan anses komplett, så det är viktigt att redan från början lämna in så komplett som möjligt.

Självklart handlägger vi så fort vi kan men beroende på ärendets art kan grannar behöva höras eller remissyttranden från andra myndigheter begäras. Vissa ärenden kan endast avgöras i Byggnadsnämnden eller i Arbetsutskottet vilka har bestämda mötestider fastlagda.

Under våren brukar det lämnas in många ansökningar varför det är bra att vara ute i god tid inför sommarens byggprojekt.

Granskning

Vid granskningen kontrolleras bland annat om den sökta åtgärden stämmer mot detaljplaner eller andra bestämmelser som finns i området. Att byggnadens tekniska egenskaper är tillräckliga gällande bärande konstruktioner, energihushållning, brandkrav och tillgänglighet.

Även värmeanläggning och vatten- och avloppssystem ses över i samarbete med kommunens andra förvaltningar och bolag.

Kontrollansvarig och kontrollplan

En kontrollplan krävs i alla ärenden, även om den i många fall kan göras enkel tex kan ritningen i en del fall användas som kontrollplan.

För större åtgärder behöver du anlita en kontrollansvarig för att säkerställa kvaliteten i byggandet. Denne skall vara certifierad och oberoende av både byggare och projektörer.

Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas in i samband med att bygglovet söks. Kontrollplan ska inlämnas innan startbesked kan beviljas.

På boverkets hemsida kan du hitta certifierade Kontrollansvariga från hela landet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök och slutbesked

Innan du får påbörja byggnationen måste du beviljas startbesked. Innan dess ska ett tekniskt samråd ha hållits där man går igenom hur byggandet ska gå till.

Under arbetets gång ska byggnadsinspektören besöka arbetsplatsen, då också byggherre och kontrollansvarig ska finnas tillgängliga.

När byggnationen är färdigställd sker ett slutsamråd och slutsyn innan slutbesked kan beviljas.

Avgifter

Avgifter för ärenden som handläggs av Stadsbyggnadskontoret tas ut beroende på ärendets art och i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning efter en faställd taxa som antagits av Kommunfullmäktige.

Kungörelse och laga kraft

Nytt i och med att den nya Plan- och Bygglagen infördes är att ett beslut numera kan vinna laga kraft, dvs det går inte längre att överklaga. Ett beslut vinner laga kraft om inget överklagande inkommit 3 veckor från dess att sakägare delgivits eller 4 veckor från det datum beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgifter

Om du påbörjar byggnationen innan du fått startbesked eller tar byggnaden i anspråk innan du fått slutbesked riskerar du att åläggas sanktionsavgifter. Detta gäller även om du utför lovpliktiga åtgärder utan bygglov. Sanktionsavgifternas storlek beslutas av regeringen och är i och med den nya lagstiftningen betydligt större än tidigare straffavgifter. Tvekar du över vad du får och inte får göra så hör av dig till oss innan du påbörjar åtgärden.

Sidan uppdaterad 2021-06-23 av