• Kontakt

Bygglovsansökan

Bygglovsansökan kan innehålla olika handlingar beroende på vad som ska byggas. Nedan finns några handlingar beskrivna lite mer.

För att vi skall kunna handlägga ditt ärende är det viktigt att du ansöker på rätt sätt. Ofta kan det vara en bra idé att redan i ett tidigt skede kontakta oss så att eventuella oklarheter och funderingar klarläggs. Det hjälper även oss handläggare att få kortast möjliga handläggningstid på ditt ärende.

Varje ärende är unikt i sig och olika handlingar och information behöver komma in till oss beroende på vad det gäller.

Exempel på vilka handlingar som kan krävas:

 • ​Ansökan om bygglov (blankett)
 • ​Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Teknisk beskrivning (blankett)
 • Ansökan om kontrollansvarig (blankett)
 • Kontrollplan
 • Energiberäkning (större tillbyggnader och nybyggnader)
 • Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
 • Arbetsmiljöplan
 • Ansökan om anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningar (blankett)
 • Anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanläggning (blankett)
 • Ajourhållning av lägenhetsregistret (blankett)

Så här vill vi att ritningen ser ut. Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Energiberäkning

Vid tillbyggnader eller nybyggnader av bostäder och lokaler krävs att du lämnar in en energiberäkning som ska uppfylla BBR´s krav på energihushållning.

Enda undantaget är enklare byggnader som garage, carport samt fritidshus av typ fäbodstuga med enklare standard.

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd skall finnas innan byggstart vid ny-, till- och ombyggnationer av småhus. Lagreglerna omfattar även fritidshus och byggsatser.
 
Färdigställandeskyddet kan bestå av antingen en försäkring eller en bankgaranti. I båda fallen är det byggherren som ansvarar för att skyddet finns och kan visas upp.

Självbyggare är undantagna från kravet på färdigställandeskydd.

En konsument som bygger precis allt själv är givetvis en självbyggare, liksom en konsument som köper ett nyckelfärdigt hus är det aldrig. 

När det gäller kategorin "delad entreprenad med inslag av självbyggeri", uppstår ofta gränsdragningsproblem. I denna kategori utför byggherren (konsumenten) själv en del av bygget, medan övriga delar utförs av olika sidoentreprenörer. I sådana situationer bör det finnas färdigställandeskydd för de större entreprenaderna.

Inför startbeskedet bör det således klarläggas i vilken utsträckning som byggherren själv avser att utföra arbeten och i vilka delar som upphandling av entreprenörer kommer att ske. Denna gränsdragning blir sedan avgörande för byggnadsnämndens ställningstagande till om det behövs något färdigställandeskydd.

Arbetsmiljö

Om du ska bygga en ny villa/fritidshus eller andra större byggnationer finns regler kring arbetsmiljön för de som vistats på din byggarbetsplats.

Arbetsmiljöverket har en broschyr för villabyggare som heter "Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen" och kan hämtas gratis på arbetsmiljöverkets hemsida.

Sidan uppdaterad 2021-09-28 av