• Kontakt

Startbesked och utsättning

Startbesked

Efter att bygglov beviljats måste byggherren invänta ett startbesked innan några byggnadsarbeten får påbörjas.

Större byggnationer

Vid större byggnationer eller där byggnadsnämnden anser att det behövs (tex om man ska bygga ett våtrum) måste det anlitas en certifierad kontrollansvarig. Lista på dessa finns på boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den kontrollansvariga ska ta fram en kontrollplan som ska godkännas av byggnadsnämnden.

Efter bygglov ska byggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd i de ärenden det behövs. I samrådet diskuteras det tekniska utförandet av byggnationen och behovet av arbetsplatsbesök bestäms.

Efter att eventuella frågetecken från samrådet kan byggnadsnämnden skriva ut ett startbesked.

Enkla ärenden

I enkla ärenden kan byggnadsnämnden besluta att det inte krävs något tekniskt samråd eller kontrollansvarig utan startbesked kan ges direkt, det är dock viktigt att poängtera att det tar 3 veckor från bygglovsbeslutet innan lovet vinner laga kraft.

Utsättning / Mätning

Mätverksamheten består främst av utsättning av byggnader i samband med bygglov, där byggnadsnämnden bistår med utsättningstjänst.

Förutom de traditionella redskapen, måttband, vinkelprisma och avvägningsinstrument, har mätenheten GPS-utrustning till sitt förfogande för noggranna inmätningar och utsättningar i plan och höjd.

Stomnätet i kommunen består av mer än tusen polygonpunkter och triangelpunkter i tre olika klassificeringar, 1:a, 2:a och 3:e ordningen, som anger vilken mätklass (noggrannhet) de olika punkterna tillhör.

Sidan uppdaterad 2014-10-08 av