• Kontakt

Ovårdad tomt eller byggnad

Tomter och byggnader ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i vårdat skick.

Tomter ska skötas så att olägenheter för omgivningen och trafiken ej uppkommer samt att risken för olycksfall begränsas.

Underhållet av byggnader skall också skötas så att dess grundläggande tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt omgivningens karaktär.

Anordningar som är till för att säkerställa brandskydd, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, energihushållning och handikapptillgänglighet, skall hållas i stånd.

Ovårdade tomter och byggnader skapar otrevnad för grannar och påverkar förbipasserande så att orten eller bygden får ett oförtjänt dåligt rykte. Det kan exempelvis vara gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller annat skrot som gör en tomt ovårdad.

Byggnadsnämnden kan utfärda ett föreläggande med vite om fastighetsägaren inte rättar sig efter uppmaningen att städa upp och ställa iordning det som bedömts som ovårdat.

Välkommen att kontakta oss på Stadsbyggnadskontoret för mer information.

Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram en informationsbroschyr om ovårdade fastigheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häckar och staket i vägkorsningar

Häckar och staket ska utföras och vårdas så att sikten i korsningen inte försämras.

Här finns riktlinjer för vad som gäller för klippning av häckar och samma riktlinjer ska användas när man bygger ett staket.

Värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader skall underhållas så att deras särart bevaras. Att byta ut detaljer i fasaden, till exempel fönster eller portar, på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende fodrar bygglov inom detaljplan. För underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs alltid bygganmälan.

Sidan uppdaterad 2019-05-29 av