• Kontakt

Överklaga beslut

De flesta beslut som fattas av byggnadsnämnden eller byggnadsnämndens
delegater kan överklagas.

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till oss på stadsbyggnadskontoret, som gör en rättidspröving och en prövning om grund för beslutet är oförändrad. Om detta uppfylls skickar vi ärendet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Skrivelsen om överklagande ska skickas till oss senast tre veckor efter att beslutet har kungjorts eller adressaten har tagit del av beslutet. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som begärs.

Överklagan är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad 2021-07-06 av