• Kontakt

Skyltar, rivningslov och marklov

Skyltar

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Vissa undantag finns för skyltanordningar på byggnader, för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället.

Utanför planlagt område krävs således inte bygglov för dessa anordningar.

Tillstånd krävs dock från Trafikverket eller länsstyrelsen, beroende på om skylten placeras inom eller utanför vägområdet, för att sätta upp skyltar utmed allmänna vägar.

Tillstånd krävs också från länsstyrelsen för skyltning i övrigt utanför detaljplanelagt område.

Rivningslov eller rivningsanmälan

Rivningslov behöver du om du vill riva något inom detaljplanerat område.
När du ansöker om rivningslov krävs ansökningsblankett, ritningar samt en rivningsplan där
inventering av byggnaden framgår, men också en redovisning av hur avfallet ska tas omhand.

Rivningsanmälan krävs alltid för rivning av en hel eller delar av en byggnad.

I samband med rivningsanmälan ska en rivningsplan tas fram där man redovisar hur rivningsavfall ska tas om hand och vilka eventuella miljöfarliga ämnen som finns i byggnaden.

Begreppet rivning innebär i princip att man helt tar bort hela byggnaden, det vill säga även stommen. En byggnad kan alltså skalas av såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om grunden ska finnas kvar och utnyttjas till en ny byggnad är det ändå fråga om rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av ett hus, till exempel en veranda.

Marklov

Marklov krävs inom detaljplan om du vid markarbeten förändrar markens höjdläge genom schakting eller fyllning. Detta gäller inte för schaktning och fyllning som är en del av en bygglovsprövad åtgärd då detta redan prövats i bygglovet.


Sidan uppdaterad 2013-10-31 av