• Kontakt

Svartbygge

Att påbörja en byggnation utan bygglov och startbesked eller att flytta in innan du fått slutbesked kan bli dyrt.

Påbörja aldrig en byggnation utan lov!

Det kan bli kostsamt och du kan dessutom bli tvungen att ta bort det olovligt utförda om det inte är möjligt att bevilja bygglov för åtgärden.

Utför någon en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att lov har erhållits, ska byggsanktionsavgift tas ut. Avgiften har bestämts av regeringen och grundar sig på prisbasbeloppet för det aktuella året.

Det är också förbjudet att flytta in/ta i anspråk byggnationen innan slutbesked beviljats av byggnadsnämnden.

Länsstyrelserna har tagit fram en informationsforlder som du kan läsa här. Pdf, 2.7 MB.

Kontakta Stadsbyggnadskontoret för GRATIS information om huruvida lov eller anmälan krävs för din planerade åtgärd.

Sidan uppdaterad 2021-10-19 av