• Kontakt

Vad får jag göra utan bygglov?

Trots att de flesta byggnationer kräver bygglov så finns det vissa åtgärder du kan göra utan bygglov under vissa förutsättningar. På dessa sidor finns en förenklad beskrivning av dessa åtgärder.

Vid en- och tvåbostadshus

Om du har en villa eller ett fritidshus med högst 2 lägenheter så får du göra vissa åtgärder utan att söka bygglov.

Däremot krävs en anmälan vid inredning av friggebod med eldstad eller vatten och avlopp samt för de nya bygglovsbefriade åtgärderna från 2014.

Grannar

Åtgärderna är bygglovsbefriade endast om de placeras mer än 4,5 meter från tomtgräns eller om grannen ger sitt medgivande till närmare placering. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun som får pröva ärendet.

Dock bör inga byggnationer placeras närmare tomtgräns än 2 meter eftersom man ska kunna sköta om sin byggnad inom sin egen fastighet samt att snö och annat från byggnaden ska vara på egna fastigheten.

Om åtgärden ska utföras närmare än 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats (tex park eller naturmark) så finns enligt rättspraxis ingen som har rätt att godkänna placeringen. Vill man placera byggnaden närmare sådan fastighet blir byggnationen bygglovspliktigt.

Strandskydd

Friggebodar och andra byggnationer som kompletteringsåtgärder som är bygglovsbefriade kan trots detta kräva dispens från strandskyddet. Läs mer på separat sida om strandskydd eller på naturvårdsverkets hemsida.

Bygglovsfritt vid en- och tvåbostadshus

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Användning

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga och bastu. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m².

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Staket runt fastigheten som man bygger utan bygglov får maximalt vara 1,1 meter högt, vara genomsiktligt samt placeras minst 60 cm in på din fastighet.

Om man bygger staket så får man ta speciell hänsyn till trafiksäkerheten om man tex har en hörnfastighet mot en väg. Då bör man fasa av hörnet alternativt göra en lägre del i hörnområdet.

Lite tips när man bygger staket kan man få om man läser informationsbladet om hur häckar på hörntomter ska skötas och klippas.

Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär för då krävs bygglov.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför s.k. sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och uthus eller helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset.

Enligt riktlinjer i Malung-Sälens kommun får den tillförda byggnadsarea då inte överstiga 50% av huvudbyggnaden eller maximalt 50 m2. Den nybyggda delen får heller inte dominera över den ursprungliga.

Är du osäker på om du kan göra kompletteringsåtgärd på din fastighet och hur mycket det finns bygglov för kontakta stadsbyggnadskontoret. Har bygglovsfri kompletteringsåtgärd redan tidigare utförts måste du söka bygglov även för mindre tillbyggnader.

Sidan uppdaterad 2021-12-07 av