• Kontakt

De nya bygglovsbefriade åtgärderna

Från den 1 juli 2019 har reglerna för bygglovsfria altaner ändrats. Numer får man vid en- och tvåbostadshus göra större altaner utan bygglov, dock inte högre än 1,8 meter eller längre från huset än 3,6 meter. Om du vill bygga närmare grannen än 4,5 meter måste du ha dennes godkännande. Kontrollera med stadsbyggnadskontoret om du vill vara säker.

Från den 2 juli 2014 är fler åtgärder befriade från bygglov. Åtgärderna kräver att en bygganmälan görs.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du inte behöver bygglov så måste du invänta att få anmälan godkänd och ett beslut om startbesked innan du börjar bygga.

De byggnationer som, efter 2014, får göras utan krav på att de ska följa detaljplanebestämmelser:     

  • Komplementbyggnad på max 30 m² byggnadsyta med en högsta nockhöjd på 4 meter.    
  • Tillbyggnad på 15 m² bruttoarea.     
  • Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Utförande av högst 2 takkupor (högst halva takfallet) som inte kräver ingrepp i t.ex. takstolar. Detta gäller endast huvudbyggnad på en fastighet. Vi ingrepp i bärande konstruktion blir takkupor bygglovspliktiga.

För samtliga åtgärder gäller att de ska placeras minst 4,5 meter från angränsande fastigheter, annars krävs medgivande från grannen. Om åtgärden ska utföras närmare än 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats (t.ex park eller naturmark) så finns enligt rättspraxis ingen som har rätt att godkänna placeringen. Vill man placera byggnaden närmare sådan fastighet blir byggnationen bygglovspliktigt.

Du som bygger ska fortfarande anpassa byggnationen i form och utseende till omgivningen och kulturmiljön, enligt de inledande paragraferna i PBL.

Vid handläggning av din anmälan kontrolleras t.ex. brandskydd, avloppslösning, dricksvattentillgång samt övriga tekniska egenskapskrav enligt PBL.

Det är viktigt för både den som bygger och berörd granne som ev godkänner en närmare placering att tänka på att ett godkännande kan medföra krav på den aktuella eller framtida byggnationer på båda fastigheterna. Detta gäller exempelvis säkerhetsavståndet för brandspridning mellan bostadshus (även gäststuga) på grannfastigheter som är 8 meter enligt Boverkets brandskyddsregler.

Vad händer om jag börjar utan att ha fått startbesked?

Eftersom det enligt lagen är förbjudet att starta innan man fått startbesked kommer man att få betala en sanktionsavgift som är reglerad i PBL.

Strandskydd

Ska någon av åtgärderna göras inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens behövas, även om inget bygglov krävs. Läs mer om strandskydd här.

Bygglov krävs ändå i vissa fall

Bygglovsplikten gäller fortsatt för ovanstående åtgärder när din fastighet ligger inom särskilt värdefull miljö eller om byggnaden t.ex. är kulturhistoriskt värdefull.

Bygglov krävs även fortsatt om åtgärden ligger i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse.

Mer information

För att få veta vad som gäller för den åtgärd du planerar, kontakta oss på stadsbyggnadskontoret via växeln 0280- 181 00, så ska vi försöka svara på dina frågor.

Blanketter för anmälan finns under sidan blanketter. Word, 75.5 kB.

OBS! En anmälan som ska prövas utifrån den nya lagen ska tidigast ha inkommit till stadsbyggnadskontoret den 2 juli 2014.

Sidan uppdaterad 2021-04-19 av