• Kontakt

Detaljplanering

Detaljplaner reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. I Malung-Sälens kommun finns ca 400 detaljplaner, de flesta antingen i Malungs tätort eller i turistområdena i Sälenfjällen.

Detaljplaner reglerar hur marken och vattnet får användas. Detaljplaner kan också reglera till exempel hur stort hus du får bygga på din fastighet och var på fastigheten du får bygga det. Om du planerar en byggnation kontakta Stadsbyggnadskontoret för ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som i så fall gäller där.

Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och den är juridiskt bindande. Detaljplanerna är ett underlag till exempel för bygglov. Till detaljplanen finns en genomförandetid inom vilken du är garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser.

Detaljplanen gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan.

Läs mer om pågående planering här >>>
Läs mer om planprocessen och hur du kan påverka här >>>

En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar vad som är tillåtet att bygga och driva med mera i området, och en planbeskrivning, som ytterligare förklarar planen. Detaljplanen styr bland annat bygglov.

En detaljplan består av:
Plankarta med bestämmelser: Reglerar markanvändningen inom området och ger såväl rättigheter som begränsningar.
Planbeskrivning:Redovisar planens syften, förutsättningar och förslag.

Till detaljplaner gjorda före 2 maj 2011 finns även
Genomförandebeskrivning: Redovisar de åtgärder som ska tas för att planen ska kunna genomföras.

Utöver dessa handlingar kan det till detaljplanen även finnas en illustrationskarta, miljökonsekvensbeskrivning, VA-karta eller gestaltningsprogram.

Detaljplaner tas fram för ny sammanhållen bebyggelse eller ny enstaka byggnad eller anläggning som får betydande inverkan på omgivningen. Detaljplaner kan även tas fram där bebyggelse ska förändras mer än vad gällande detaljplan tillåter. Frågor som trafik, vatten och avlopp till exempel måste fungera även om nya byggnader uppförs eller om byggnader ändras.

Hur detaljplanearbetet ska bedrivas regleras i plan- och bygglagen. Kommunen har planmonopol vilket betyder att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta detaljplaner. Du som exploatör och vill ta fram en ny eller förändra en detaljplan söker planbesked hos miljö-och stadsbyggnadsnämnden, på det viset kan en planprocess påbörjas.

I Malung-Sälens kommun hjälper ibland konsulter till i framtagandet av handlingar till detaljplanen, men myndighetsutövning och handläggning görs av miljlö-och stadsbyggnadsnämnden och personal på Stadsbyggnadskontoret oavsett om det är kommunen eller en utomstående exploatör som vill detaljplanera.

Läs mer om planprocessens här.

Läs mer om hur du söker planbesked här.

Inom detaljplaneringen finns många begrepp som kan verka främmande. Här förklaras några.

Standardförfarande - det lagreglerade sätt som en detaljplan tas fram på. De flesta  planer tas fram med standardförfarande, men i en del fall kan man besluta om utökat förfarande. Standardplanförfarande används när planförslaget är av begränsat intresse och betydelse för allmänheten samt följer översiktsplanen.

Utökatförfarande - används när detaljplanen utgör stor betydelse för allmänheten och omgivningen.

Läs mer om planprocessen här.

Behovsbedömning - är miljöbedömningens första steg. Här bedöms bland annat om en miljökonskvensbeskrivning, MKB, kommer att behövas till planförslaget.

Genomförandetid - Inom denna tid är du garanterad rätt att bygga enligt planens bestämmelser.

Sidan uppdaterad 2021-05-27 av