• Kontakt

Kostnader

Du som ansöker om planläggning ska betala planavgift till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Avgiften ska motsvara byggnadsnämndens självkostnader för att handlägga och eventuellt upprätta planen.

Kostnaden är reglerad beroende på ärendets kompelexitet, om kommunen enbart handlägger detaljplanen eller även upprättar detaljplanen. Tabellerna är i fem nivåer, där varje nivå är kopplad till en uppskattad tidsåtgång.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att  timtaxan är indexreglerad till 2% av ett prisbasbelopp. 2022 års prisbasbelopp är 48 300 kr. Efter avrundning till närmaste tiotal enligt samma beslut gör att timtaxan är :       970 kr /timmen.

Planbesked

Ansökan om att få ta fram en detaljplan görs genom ett planbesked. Kostnaden för granskning av planbeskedet debiteras efter att miljö-och stadsbyggnadsnämnden tagit beslut i ärendet. En kostnad debiteras även för negativt beslut.

Avgift planbesked                                                                                                                           Timmar

 1  

Mycket enkelt planärende

Liten planproblematik,

begränsad yta, få sakägare

   5 

 2

Enkelt planärende

Begränsad problematik, begränsad sakägarkrets

   8

 3

Normalt planärende

Normal omfattning, ej alltför stort område

eller sakägarkrets.

 11

 4

Komplext ärende

Omfattande planproblematik, och/ellr omfattande

sakägarkrets.

 13


 5

Mycket komplext ärende

Särskilt omfattande planproblematik och

oklara förutsättningar.

 19

 6

Avslag


   5

 

Ett beslut om planbesked är en avsiktsförklaring från kommunen och inte ett bindande beslut. Ett positivt beslut garanterar inte att ett planarbete slutar i en antagen detaljplan. Beslutet kan heller inte överklagas.


Handläggning av detaljplan

Kostnaden för handlägga planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Om detaljplanearbetet inleds med ett detaljplaneprogram tillkommer kostnader.

Ett planavtal upprättas efter att beslut om att påbörja detaljplanearbete tagits och koncept till planhandlingar inkommit. I planavtalet fastställs kostnaderna för planarbetet.

Ärenden som är svårbedömda kan debiteras löpande enligt gällande timtaxa.Planändringar i form av tillägg till planbestämmelser samt upphävande av detaljplaner bör i allmänhet bedömas som de enklare ärendetyperna.

Tillkommer gör även kostnader för konsult som du anlitar för upprättande av planhandlingar.

De handlingar som exploatören ska till handhålla och bekosta är följande:

 1 ) Programhandlingar (kan i många fall avvaras)

 2 ) Samrådshandlingar

- detaljplanekarta med bestämmelser

- ev. illustrationskarta

- planbeskrivning

- VA-karta

- grundkarta

- fastighetsförteckning

- ev. övriga utredningar, t.ex. naturvärdesinventering, geoteknisk utredning m.m.

- miljökonsekvensbedömning (MKB). Kan i många fall avvaras, inverkan på miljön beskrivs i stället i planbeskrivningen.

 3 ) Granskningsshandlingar (enligt punkt 2 ovan)

- vid behov arbetsunderlag för utlåtande

 4 ) Antagandehandlingar (enligt punkt 2 ovan)


Där betydande miljöpåverkan bedöms föreligga, dvs där miljöbedömning/MKB erfordras, tillkommer avgift för handläggning motsvarande mellan 10 timmar (mindre komplicerad MKB) och 20 timmar (omfattande MKB).

Utöver nedanstående kostnader debiteras även för annonsering, större kopieringar, arkivhandlingar, ev. lokalhyror och dylikt.

Om exploatören önskar kan kommunen upprätta fastighetsförteckning enligt gällande timtaxa med en lägsta avgift om 2000kr.

 

Avgift handläggningKlass

Komplexitet

Timmar


1.

Mycket enkelt ärende

25Liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare2.

Enkelt ärende

45Begränsad planproblematik, begränsad sakägarkrets3.

Normalt ärende

70Normal omfattning, inte alltför stort område4.

Komplext ärende

90Omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets5.

Mycket komplext ärende

140Ärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar


 

Upprättande av detaljplan

Kommunen kan även upprätta detaljplanen och ta fram alla planhandlingar åt exploatören. Det är samma regler och handlingar som krävs som vid handläggning av detaljplaner. Men kommunens egna planarkitekter upprättar planhandlingarna istället för en konsult.

Kommunen ska tillhandahålla följande handlingar:


1 ) Samrådshandlingar

- detaljplanekarta med bestämmelser

- ev. illustrationskarta

- planbeskrivning

- fastighetsförteckning

2 ) Granskningsshandlingar (enligt punkt 2 ovan)

3 ) Antagandehandlingar (enligt punkt 2 ovan)


Handlingar som inte ingår i nedanstående taxa:

- programhandlingar (kan i vissa fall avvaras)

- miljökonsekvensbedömning (MKB). Kan i många fall avvaras, inverkan på miljön beskrivs i stället i planbeskrivningen.

- VA-karta

- grundkarta

- ev. övriga utredningar, t.ex. naturvärdesinventering, geoteknisk utredning m.m.

- vid behov arbetsunderlag för samrådsredogörelse

- vid behov arbetsunderlag för utlåtande

Utöver nedanstående kostnader debiteras även för annonsering,arkivhandlingar och eventuella lokal hyror vid tex samråd .Avgift för upprättande av detaljplan ( inklusive handläggning)


    

Klass


Komplexitet


 Timmar1.

 

Mycket enkelt ärende

 

           50

 Liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare2.

 

Enkelt ärende

 

         100

 Begränsad planproblematik, begränsad sakägarkrets3.

 

Normalt ärende

 

          150

 Normal omfattning, inte alltför stort område4.

 

Komplext ärende

 

          190

 Omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets5.

 

Mycket komplext ärende

 

Löpande

     enligt

   timtaxaÄrende med särskilt omfattande planproblematik och oklara

förutsättningarPlanprogram

Vissa större och mer komplexa detaljplaner inleds med ett planprogram som första steg.

Kommunen handlägger och kan även upprätta planprogram till en extra timkostnad utöver ovanstående tabeller.

Timkostanden för handläggning av planprogram är mellan 4 -14 timmar beroende på detaljplanens komplexitet.

Upprättande av planprogram ( inklusive handläggning ) är mellan 10 -70 timmar.

Sidan uppdaterad 2022-01-01 av