• Kontakt

Söka planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas ansöker du om planbesked hos byggnadsnämnden.

Din ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av projektets syfte, karaktär och ungefärlig omfattning (till exempel byggnaders högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller uppskattad yta.)
  • En karta som visar vilket område som berörs, med berörda fastigheter angivna.
  • Kontakt- och adressuppgifter till dig som söker.
  • Person- eller organisationsnummer.

Kontakta gärna stadsbyggnadskontoret om du har frågor kring din ansökan.

Ansökan skickas till:
Stadsbyggnadskontoret 
Malung-Sälens kommun
Box 14
782 21 Malung

eller till epost:
plan@malung-salen.se

        

Kommunen ska besluta om planbesked inom 4 månader, men kan komma överens med dig som söker att svar får ske senare.

När ansökan kommit till stadsbyggnadskontoret utreder vi förutsättningarna i området som ansökan avser. Bland annat bektar vi rekommendationer i översiktsplanen, områdets förhållande till skyddade områden och villkoren för vatten- och avloppshantering. Därefter fattar miljö-och stadsbyggnadsnämnden beslut om planbesked. Av beskedet framgår antingen vissa anvisningar och ställningstaganden inför planarbetet eller en motivering till varför kommunen inte avser att inleda ett planarbete.

Ett beslut om planbesked är en avsiktsförklaring från kommunen och inte ett bindande beslut. Ett positivt beslut garanterar inte att ett planarbete slutar i en antagen detaljplan. Beslutet kan heller inte överklagas.

En avgift för planbesked tas ut vid både positivt och negativt beslut. Vid positivt beslut skrivs sedan ett planavtal som reglerar kostnaderna för handläggningen av detaljplanen.

Läs mer om kostnader här.

Om du får ett positivt planbesked ska du nu anlita en konsult, om du inte redan gjort det. Konsulten tar fram de nödvändiga handlingarna i samråd med stadsbyggnadskontoret medan miljö-och stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret gör all myndighetsutövning och handläggning.

Läs mer om planprocessen här.

Sidan uppdaterad 2021-05-27 av