• Kontakt

Ändring Stöten Ranch Norra

Planområdet är beläget I stöten på nordsidan och vid foten av Granfjällsstöten.

Vid upprättande av den gällande planen gjordes en felaktig angivelse av byggrätten i planområdets västra del. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera byggnadsarean och således legalisera den befintliga bebyggelsen i området. I samband med att den föreslagna ändringen antas är resterande planbestämmelserna inom gällande detaljplan oförändrade.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:Samrådsinformation Pdf, 901.9 kB.

Plankarta Pdf, 432.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 79.2 kB.
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 7 Februari 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2021:113 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad 2022-01-17 av