• Kontakt

Bostäder vid Curt Ewerts väg

Planområdet är beläget i Lindvallen, strax sydväst om Sälfjällstorget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för exploatering av nya lägenheter på fastigheten Västra Sälen 2:29. Planförslaget bedöms ge ett tillskott med bostäder för ca 160 personer.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


Samrådsinformation Pdf, 403.7 kB.

Plankarta Pdf, 145.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.

Va-plan Pdf, 251.3 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 447.9 kB.Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av