• Kontakt

Industriområde Västra Ärnäs

Området är beläget på del av Lima besparingsskog S:1, Västra Ärnäs 11:24 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och gator i anslutning till befintlig verksamhet.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 31 Mars 2022. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:698 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Ronja Backsell

Sidan uppdaterad 2022-03-10 av