• Kontakt

Norra Orrbacken

Planområdet är beläget i de östra delarna av Kläppen skidanläggning i Malung - Sälens kommun. Detaljplanen är lokaliserad till fastigheterna Gusjön 6:109 och Gusjön 4:65. Syftet med detaljplanen är att medge fritidsbebyggelse i anslutning till den befintliga skidanläggning.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


Granskningsinformation Pdf, 905.6 kB.

Plankarta Pdf, 680.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 12.6 MB.

Va-karta Pdf, 1 MB.

Illustrationskarta Pdf, 1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 599.8 kB.Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.


Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 5 Juli 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:454 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2021-06-14 av