• Kontakt

Öjesgården, Grimsmyrheden 8:18

Planområdet är beläget vid Storbygärdet, på västra sidan om Västerdalälven.

Syftet är att legalisera det garage som varit beviljat med tidsbegränsat bygglov, då garaget delvis står på prickmark och även kommunens mark (Storbyn 25:7) som i gällande plan är utlagd som parkmark.

Detaljplanen antogs av MSN*: 2022-04-07

Planförslaget har vunnit laga kraft :


Plankarta Pdf, 115.5 kB.

Planbeskrivning Pdf, 760.7 kB.

Utlåtande finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.MSN*= Miljö-& Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2022-04-13 av