• Kontakt

Planprocessen

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Alla får lämna synpunkter på en plan under tiden den tas fram. Här läser du om hur en plan tas fram och hur och när du kan påverka.

Planprocessens olika steg

Detaljplan

Planprocessen
2015 skedde en lagändring och det som tidigare kallades normalt planförafarande kallas idag utökat planförfarande och att det som kallades enkelt förfarande då kallas idag standardförfarande. Det som huvudsakligen skiljer mellan de gamla planprocesserna mot de nya är att granskningstiden blivit kortare för de flesta ärenden samt att kommunen inte behöver annonsera i ortstidningar för att kungöra ärenden som går med standardförfarande.

Utökat förfarande
Planen har allmänt intresse eller övrig stor betydelse, är inte förenlig med översiktsplanen eller kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Förslaget genomgår alltid allmänt samråd och granskning (tre veckor). I vissa fall kan även ett första inledande programskede vara nödvändigt. Detaljplanen antas normalt av kommunfullmäktige.

Standardförfarande
Planen har stöd i översiktplan och är inte av allmänt intresse eller har betydande miljöpåverkan. Merparten av planerna som startas brukar höra till standardförfarandet. Standardförafrandet innehåller samrådsskede och granskningsskede, där granskningstiden är satt till två veckor (tidigare tre), men kan göras kortare om samtliga berörda har godkänt detta. Detaljplanen antas av antingen byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beroende på planens omfattning.

Planprocessens olika skeden är till för att bredda kunskapsunderlaget. I såväl program, samråd som granskningsskede kan du vara med och påverka.

Vill du veta mer om planprocessens olika skeden, börja här.

Planprocessen för Översiktsplaner

Översiktsplan

Processen för att ta fram översiktsplaner är nästan den samma som utökat förfarande för detaljplaner. Det som skiljer är bland annat att översiktsplanering är en cyklisk process där en prövning, om planerna är aktuella, ska ske med jämna mellanrum. Minst en gång per mandatperiod ska aktualiteten prövas.

En annan skillnad är den tid som processen tar. Översiktsplanering är övergripande och berör en större allmänhet, därför är perioderna med samråd och utställning längre än när en detaljplan eller områdesbestämmelse tas fram.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av