Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Planprocessen

Hur planer ska tas fram följer en process som regleras i plan- och bygglagen. Vem som helst får lämna synpunkter på en plan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt i olika skeden. Här läser du om hur en plan tas fram och hur och när du kan påverka.

Planprocessens olika steg

Detaljplan

Plan- och bygglagen har sedan januari 2015 ändrats gällande planprocessen. Det innebär att planer som påbörjas under 2015 tas fram med nya planförfaranden. Planer som påbörjats innan januari 2015 handläggs med de gamla planförfarandena. Nedan följer beskrivning av planprocessen som den såg ut innan januari 2015 samt hur planprocessen ser ut för planer startade efter årskiftet 2014/2015.

Planprocess innan årskiftet 2014/2015
En detaljplan kan tas fram på två sätt. Vilket som används beror på hur stor detaljplanen är, hur stor betydelse den har och hur stort allmänt intresse den har.

Normalt planförfarande - Planen har allmänt intresse. Förslaget genomgår alltid allmänt samråd och granskning (tidigare utställning). Granskningstiden är satt till 3 veckor. Ibland kan ett första inledande programskede vara nödvändigt. Detaljplanen antas normalt av kommunfullmäktige.

Enkelt planförfarande - Planen saknar allmänt intresse, har endast ett fåtal berörda och har stöd i översiktsplanen. Samråd genomförs endast med berörda och granskning genomförs i förkortad version endast om det behövs. Detaljplanen antas av byggnadsnämnden.

Planprocess efter årsskiftet 2014/2015
Syftet med lagändringen var att snabba upp planprocessen. Förenklat kan sägas att det som förrut kallades normalt planförafarande idag kallas utökat planförfarande och att det som kallades enkelt förfarande idag kallas standardförfarande. Det som huvudsakligen skiljer mellan de gamla planprocesserna mot de nya är att gransknigstiden blivit kortare för de flesta ärenden samt att kommunen inte behöver annonsera i ortstidningar för att kungöra ärenden som går med standardförfarande.

Utökat förfarande- Planen har allmänt intresse eller övrig stor betydelse, är inte förenlig med översiktsplanen eller kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Förslaget genomgår alltid allmänt samråd och granskning (tre veckor). I vissa fall kan även ett första inledande programskede vara nödvändigt. Detaljplanen antas normalt av kommunfullmäktige.

Standardförfarande- Planen har stöd i översiktplan och är inte av allmänt intresse eller har betydande miljöpåverkan. Merparten av planerna som startas brukar höra till standardförfarandet. Standardförafrandet innehåller samrådsskede och granskningsskede, där granskningstiden är satt till två veckor (tidigare tre), men kan göras kortare om samtliga berörda har godkänt detta. Detaljplanen antas av antingen byggnadsnämnd eller kommunfullmäktige beroende på planens omfattning.

Planprocessens olika skeden är till för att bredda kunskapsunderlaget. I såväl program, samråd som granskningsskede kan du vara med och påverka.

Vill du veta mer om planprocessens olika skeden, börja här.

Planprocessen för Översiktsplaner

Översiktsplan

Processen för att ta fram översiktsplaner är nästan den samma som det normala förfarandet för detaljplaner. Det som skiljer är bland annat att översiktsplanering är en cyklisk process där en prövning om planerna är aktuella ska ske med jämna mellanrum. Minst en gång per mandatperiod ska aktualiteten prövas.

En annan skillnad är den tid som processen tar. Översiktsplanering är övergripande och berör en större allmänhet, därför är perioderna med samråd och utställning längre än när en detaljplan eller områdesbestämmelse tas fram.

Sidan uppdaterad 2019-09-25 av