• Kontakt

Malungs f.d garveri

Malungs garveri använde tungmetaller i garvningsprocessen. När garveriet nu är borta har kommunen sedan 2017 undersökt marken och förbereder sanering.

Förorening av marken

Malungs garveri var i drift från 1800-talets slut och in på 2000-talet. Krom och andra tungmetaller användes i garvningsprocessen och under årens lopp har dessa släppts ut via ledningsnät, men även dumpats i Västerdalälven som rinner precis utanför fastigheten. Först på 1970-talet byggdes ett reningsverk som tog emot avloppsvattnet från verksamheten, och vattnet släpptes därefter ut i Västerdalälven. Spill och förvaring av kemikalier på ett olämpligt sätt har också lett till förorening av marken på fastigheten. Dessutom har verksamheten använt eldningsolja för till exempel uppvärmning där spill och läckage skett från cisternerna.

Malung-Sälens kommun har sedan 2017 drivit projektet med att undersöka och sanera garverieområdet. Då det saknas ett företag eller fastighetsägare som kan hållas ansvarig för föroreningen är det staten som står för kostnaderna för saneringen. Kommunen måste dock driva projektet och ansöka om bidrag för undersökningar och sanering.

Bidrag från Naturvårdsverket

För varje delprojekt behöver pengar sökas från Naturvårdsverket, vilket görs vid vissa bestämda datum varje år. Innan kommunen kan starta ett delprojekt behöver Naturvårdsverket gå igenom ansökan och fatta beslut om att tilldela kommunen bidrag. I nuläget är kommunen i den ”saneringsförberedande fasen”. Det innebär att kommunen nu arbetar med att projektera själva saneringen och genomföra de sista undersökningarna som behöver göras för att påbörja en sanering.

Under våren 2022 kommer kommunen färdigställa ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende hur saneringen av området ska utformas. Berörda parter kommer, i ett senare skede, att få möjlighet att yttra sig efter att ansökan är inlämnad.

Sidan uppdaterad 2022-01-19 av