Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vad händer på området?

Garveriprojektet är stort och tar flera år att slutföra. Då det är både mark och vatten som är förorenade behöver saneringen delas upp på olika delprojekt för att det ska bli överskådligt.

2020-08-31: Under v. 36 genomförde Tyréns miljökonsulter ytterligare undersökningar på garverietfastigheten i Malung, på uppdrag av kommunen. Syftet med undersökningarna är att försöka avgränsa och beräkna mängderna jordmassor och vatten som behöver tas omhand i kommande sanering.

För att inte för stora osäkerheter i projektet ska generera fördyringar när själva saneringen genomförs försöker kommunen eliminera så mycket risker som möjligt. Därför görs nya undersökningar. Tyréns kommer också under v. 38 undersöka Västerdalsälvens botten i samma syfte.

Bidrag från Naturvårdsverket

För varje delprojekt behöver pengar sökas från Naturvårdsverket, vilket görs vid vissa bestämda datum varje år. Innan kommunen kan starta ett delprojekt behöver Naturvårdsverket gå igenom ansökan och fatta beslut om att tilldela kommunen bidrag. I nuläget är kommunen i den så kallade ”saneringsförberedande fasen”. Det innebär att kommunen nu arbetar med att projektera själva saneringen och genomföra de sista undersökningar vilka behöver göras för att en sanering ska kunna påbörjas.

I januari 2019 ansökte kommunen om mer bidrag från Naturvårdsverket för att kunna påbörja detta. I mitten av våren beviljades kommunen bidrag och nu pågår förberedelserna för fullt inför årets arbete. Under 2019 utredde kommunen vilka delar av marken som behöver schaktas bort, hur muddringen av älven ska gå till samt söka de tillstånd som behövs för de olika delarna av saneringen.

Under tidig sommar 2019 påbörjades också arbetet med att omhänderta de högar med rivningsmassor som fanns på området. Fortum Waste Solutions har kört förorenade massor till sin mottagningsanläggning för förorenad jord i Norrtorp, Kumla och icke förorenade massor kördes till Malungs deponi för användning i sluttäckningen där. Arbetet påbörjades vecka 26 och avslutades lagom till Dansbandsveckan v. 29.

En ny fördjupad undersökning av älvbotten genomfördes också under vårvintern för att lättare avgränsa den konstaterade föroreningen så att muddringen riktas in på rätt områden.

Under hösten 2020 arbetade kommunen vidare med att projektera inför sanering och förbereda inför ansökan till Naturvårdsverket som förhoppningsvis kan lämnas in under våren 2021.

Sidan uppdaterad 2020-08-31 av