• Kontakt

Naturvård

I Malung-Sälens kommun finns vidsträckta områden av säregen natur. Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna ansvar för naturvården i kommunen.

Malung-Sälens kommun

De mäktiga Sälenfjällen breder ut sig i norr med bland annat naturreservatet Norra Transtrandsfjällen. Där finns upprinningen till Västerdalälven, vilken är klassad som ett Natura 2000-område, och rinner sedan söderut genom hela kommunen.

På älvens västra sida är landskapet mer kuperat och väster om Lima reser sig Tandövala, som kallats Sveriges sydligaste fjäll.

På några ställen reser sig mäktiga diabasberg som har en rik granskog. Ett exempel är den imponerande Lybergsgnupen norr om Malung.

Längst söderut i kommunen sträcker det geologiskt säregna Haftahedarna: ett område med sanddyner, rullstensåsar och urskog.

Utflyktsmål

Förutom hela fjällområdet med skidbackar och vandringsleder finns det en mängd vackra utflyktsmål i Malung-Sälens kommun. På kommunens sida Kultur, fritid och turism kan du få mer information om olika utflyktsmål.

Skyddande områden

Många vackra områden hyser hotade arter eller andra naturvärden, dessa kan i så fall skyddas mot exploatering eller avverkning på olika sätt.

Det finns många typer av formellt skydd varav de vanligaste är Naturreservat, Natura-2000 och biotopskydd. Naturreservat bildas av länsstyrelsen eller kommunen, natura-2000 beslutas av EU-kommissionen och biotopskydd bildas av Skogsstyrelsen eller kommunen.

I Malung-Sälens kommun finns det i nuläget två kommunala reservat: Eggarnas reservat i Yttermalung och Uvbergets reservat vid Fämten.

Den som vill läsa mer om skyddade områden kan använda Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens naturvårdsarbete

Kommunen arbetar både själva med till exempel bildande av kommunala naturreservat samt bidrar med lokal kunskap vid olika projekt såsom vägbyggen, bostadsbyggande osv. Dessutom får kommunen alltid yttra sig när länsstyrelsen eller skogsstyrelsen vill bilda naturreservat eller biotopskydd.

Kommunen kan också arbeta med egna naturvårdsrelaterade projekt, det kan till exempel vara arbete med åtgärdsprogrammen för hotade arter eller biologisk återställning av vattendrag.

Kommunen samarbetar gärna med intresseorganisationer, föreningar och markägare i olika projekt.

Hör av dig till Miljökontoret om du eller din förening har en idé!

Sidan uppdaterad 2020-02-18 av