• Kontakt

Sjöar och vattendrag

Från norska gränsen rinner Görälven österut till sammanflödet med Fuluälven i Fulunäs norr om Sälen och bildar där Västerdalälven.

Västerdalälven rinner genom kommunen från nordväst till sydost och bildar sedan i Djurås Dalälven tillsammans med Österdalälven. Görälven och Västerdalälven är skyddade som Natura 2000-områden.

Vattenförvaltning

I Sverige finns ett nationellt vattenförvaltningsarbete sedan 2004. Kommunen hör både till Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt, vilket innebär att det från kommunen sker vatten-avrinning både mot Bottenhavet och Västerhavet.

Målet med vattenförvaltningen är att alla sjöar, vattendrag och grundvatten ska ha en god status senast år 2020. Vattenförekomsterna i kommunen varierar idag mellan god och måttlig status. Du kan få mer information om statusen i sjöar och vattendrag via hemsidan för Sveriges fem vattenmyndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Vatteninformationssystem Sverige).

För att nå upp till god status har de olika vattendistrikten tagit fram åtgärdsprogram som bl.a. kommuner och länsstyrelser arbetar efter. Det kan vara enskilda projekt men även ingå i ordinarie tillsyn av de verksamheter som finns i kommunen.

Kalkning

De sjöar och vattendrag som är drabbade av försurning kalkas regelbundet för att förbättra vattenmiljön. Vattnen i Malung-Sälens kommun har ännu inte återhämtat sig efter det försurande nedfallet under 1900-talet. Läs mer kalknings-arbetet i kommunen här.

Badvatten

Kommunen testar på förekommen anledning vattenkvaliteten vid kommunens badplatser. Proven skickas till Havs- och vattenmyndigheten som redovisar svaren på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan söka efter namn eller leta badplats via kartan. Då det i kommunen inte finns några större offentliga badplatser, så kallade EU-bad, finns inga direkta krav på att provtagning av vattenkvaliteten ska ske med ett visst intervall. Detta utesluter inte att provtagning av vattenkvaliteten kan ske vid olika badplatser i kommunen

Vill du läsa mer om vad, hur och varför man kontrollerar badvattnet går du till Havs- och vattenmyndighetens sida ”Frågor och svar om badvatten”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-10-19 av